1.  Một số thông tin về chương trình đào tạo

– Tên ngành đào tạo:

Tiếng Việt: Lâm học

Tiếng Anh: forestry

– Mã số ngành đào tạo: 7620201

– Danh hiệu tốt nghiệp: Kỹ sư

– Thời gian đào tạo: 04 năm

– Tên văn bằng tốt nghiệp:

+ Tiếng Việt: Kỹ sư Lâm học

+ Tiếng Anh: Forestry engineer

–   Đơn vị được giao nhiệm vụ đào tạo: Khoa Lâm học – Trường Đại học Lâm nghiệp

2.  Mục tiêu đào tạo

Kiến thức

– Có kiến thức vững vàng về các môn khoa học tự nhiên phục vụ cho mục tiêu sản xuất, nghiên cứu của ngành.

– Có kiến thức cơ bản về khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực Lâm sinh, Công nghiệp rừng, Quản lý bảo vệ tài nguyên rừng, Quản trị kinh doanh lâm nghiệp.

– Có kiến thức cần thiết về kinh tế, quản trị kinh doanh, quản lý dự án; Có khả năng luận cứ về chính sách, kinh tế, kỹ thuật và công nghệ.

Kỹ năng

– Sử dụng thành thạo các phương pháp điều tra, đánh giá và phân tích tài nguyên rừng và đất rừng.

– Thiết kế các công trình lâm nghiệp, xây dựng và tổ chức thực hiện các phương án sản xuất kinh doanh, các công trình nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực lâm nghiệp ở các cơ sở sản xuất và nghiên cứu.- Tư vấn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật lâm nông nghiệp cho các cơ sở sản xuất ở các địa phương.

– Tổ chức, làm việc cá nhân và theo nhóm.

– Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học chuyên ngành và văn phòng.

3.  Phương thức tuyển sinh

* Theo điểm thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 4 tổ hợp

* Theo kết quả học tập ở bậc TPHT (Học bạ THPT)