Cần vững vàng chuyên môn, ngoại ngữ ổn và kỹ năng mềm, nắm được kiến thức tổng quát về tình hình kinh tế – xã hội, bạn sẽ thăng hoa, nhất định thành công trong ngành.

Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân kinh tế có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khoẻ tốt, nắm vững những kiến thức cơ bản về kinh tế xã hội, có năng lực chuyên môn về kinh tế, có khả năng phân tích, hoạch định chính sách, quản lý và giải quyết các vấn đề về kinh tế ở các cấp khác nhau của nền kinh tế.

 Về kiến thức

– Cử nhân kinh tế có kiến thức sâu rộng, hiện đại về kinh tế vĩ mô, vi mô, kinh tế phát triển, kinh tế nông – lâm nghiệp, và kinh tế tài nguyên; có khả năng vận dụng các lý thuyết kinh tế để phân tích, đánh giá các hoạt động kinh tế và dự báo những sự biến động của nền kinh tế trong lĩnh vực nông – lâm nghiệp, phát triển nông thôn và tài nguyên môi trường. Có khả năng tổ chức và quản lý các hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng và tổ chức các chương trình dự án phát triển kinh tế – xã hội.

– Hiểu và giải thích được các vấn đề cơ bản về nguồn tài nguyên thiên nhiên trên trái đất: thực trạng và xu thế khai thác và sử dụng trong nền kinh tế toàn cầu hiện nay

– Hiểu và có khả năng tính toán mức độ khai thác hợp lý và tối ưu đối với xã hội trước một nguồn tài nguyên thiên nhiên cụ thể.

– Đánh giá phân tích được tình hình sử dụng nguồn lực trong nền kinh tế hiện nay.

Về kỹ năng:

– Phân tích được ảnh hưởng của những xáo trộn khách quan và tác động của các chính sách kinh tế vĩ mô đối với nền kinh tế.

– Theo dõi được các cuộc tranh luận về chính trị liên quan đến chính sách kinh tế vĩ mô với một khả năng phân biệt được điều đúng, sai và đưa ra chính kiến riêng của mình.

– Tự đánh giá và phân tích khi đứng trước một sự lựa chọn sử dụng   nguồn tài nguyên nói chung và tài nguyên thiên nhiên nói riêng.

– Có khả năng tính toán và dự báo xu hướng tồn tại của một nguồn tài nguyên thiên nhiên cụ thể

–  Áp dụng được công cụ phân tích kinh tế vào giải quyết các vấn đề quản lý, sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

– Vận dụng được những kiến thức về kinh tế để đánh giá tính khả thi của các chính sách/chương trình/dự án;

– Vận dụng được các công cụ quản lý kinh tế trong thực tiễn và trong công tác hoạch định chính sách.

– Xây dựng và thực hiện được các đề xuất nghiên cứu về kinh tế.

Vị trí làm việc của cử nhân kinh tế:

Sau khi sinh viên tốt nghiệp được cấp bằng cử nhân kinh tế. Các cử nhân kinh tế có thể làm việc tại:

– Các cơ quản quản lý nhà nước về kinh tế, kinh tế lâm nghiệp, nông nghiệp và phát triển nông thôn; các cơ quan quản lý về tài nguyên và môi trường.

– Các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh tế,

– Các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế,

– Các cơ quan và tổ chức khác

Phẩm chất và kỹ năng cần thiết

– Khả năng suy nghĩ thấu đáo và logic, óc phán đoán, tư duy tổng hợp và phân tích.
– Năng khiếu về toán học.
– Kỹ năng giao tiếp tốt.
– Kỹ năng phân tích vấn đề
– Quan tâm tới các vấn đề kinh tế.