Phòng Quản trị thiết bị

Quyết định thành lập Tiền thân của Phòng Quản trị – Thiết bị là phòng Hành chính – Quản trị – Vật tư – Tài vụ, thành lập năm 1964 cùng với sự ra đời của Trường Đại học lâm nghiệp. Trải qua nhiều lần thay đổi về tổ chức và tên gọi, ngày 31…

Quyết định thành lập

Tiền thân của Phòng Quản trị – Thiết bị là phòng Hành chính – Quản trị – Vật tư – Tài vụ, thành lập năm 1964 cùng với sự ra đời của Trường Đại học lâm nghiệp. Trải qua nhiều lần thay đổi về tổ chức và tên gọi, ngày 31 tháng 3 năm 2014, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ra Quyết định số 319/QĐ-ĐHLN-TCCB thành lập Phòng Quản trị – Thiết bị.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Cơ cấu tổ chức của Phòng gồm có Lãnh đạo phòng và 03 tổ công tác: Tổ Quản trị, Tổ Cảnh quan môi trường và Tổ Phục vụ giảng đường.

Trưởng phòng: CVC.ThS. Nguyễn Phúc Yên

Phó Trưởng phòng: CV.KS. Lê Ngọc Ánh

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 43, trong đó có 06 thạc sĩ; 14 kỹ sư/ cử nhân.

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu, giúp việc Hiệu trưởng quản lý và tổ chức thực hiện nhiệm vụ về công tác quản lý tài sản công; công tác vệ sinh, cảnh quan môi trường và công tác phục vụ giảng đường trong toàn Trường.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Phòng Quản trị, Thiết bị là một tập thể đoàn kết, làm việc có trách nhiệm, luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Đã tham mưu cho Ban Giám hiệu xây dựng và ban hành các quy định, quy trình về quản lý, sử dụng tài sản, đất đai nhằm nâng cao hiệu quả của công tác quản lý và sử dụng tài sản theo quy định của Nhà nước; tạo lập, duy trì cảnh quan môi trường “xanh, sạch đẹp”; đảm bảo hệ thống giảng đường, giảng đường luôn sạch sẽ, thoáng mát, phục vụ tốt công tác giảng dạy, học tập. Nhiều năm Phòng đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Địa chỉ liên hệ

Tầng 2, Tòa nhà A2, Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 02433.724.070