Các Chương trình đào tạo của Trường Đại học Lâm nghiệp đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục

Trường Đại học Lâm nghiệp được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học. Kết quả này ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các thế hệ Nhà trường, đồng thời khẳng định uy tín, truyền thống đào tạo có chất lượng cao của Nhà trường với xã hội.

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN.

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH LÂM SINH.

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG.

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC.

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN RỪNG.

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH.

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI.