Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao

Quyết định thành lập: Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao được thành lập theo Quyết định số 757/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 17/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp. Cơ cấu tổ chức và nhân sự Giám đốc Trung tâm: Ông Phạm Hoàng Phi Chức năng: Trung tâm có chức năng nghiên cứu,…

Quyết định thành lập: Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao được thành lập theo Quyết định số 757/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 17/4/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Giám đốc Trung tâm: Ông Phạm Hoàng Phi

Chức năng: Trung tâm có chức năng nghiên cứu, xây dựng và thực hiện các chính sách phát triển về lĩnh vực giống cây trồng, lâm nghiệp công nghệ cao, quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng và cây xanh cảnh quan; Tổ chức đào tạo ngắn hạn, thực hiện các dịch vụ tư vấn và chuyển giao công nghệ về lĩnh vực giống cây trồng, lâm nghiệp công nghệ cao, quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng và cây xanh cảnh quan; Tư vấn lập dự án, giám sát, thi công và duy trì công trình lâm sinh, công trình cây xanh cảnh quan; ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, chuyển đổi số phục vụ đổi mới sáng tạo trong Lâm nghiệp.

Nhiệm vụ và quyền hạn:

1. Nghiên cứu xây dựng chính sách, chương trình, đề án, dự án về giống cây trồng, lâm nghiệp công nghệ cao, quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng và cây xanh cảnh quan và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực giống cây trồng, quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng và cây xanh cảnh quan.

3. Tổ chức đào tạo ngắn hạn về lĩnh vực giống cây trồng, lâm nghiệp công nghệ cao, quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng và cây xanh cảnh quan.

4. Tư vấn lập dự án, giám sát, thi công và duy trì công trình lâm sinh, công trình cây xanh cảnh quan.

5. Chuyển giao công nghệ và hợp tác trong sản xuất, cung cấp giống cây trồng, lâm nghiệp công nghệ cao, quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng và cây xanh cảnh quan.

6. ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số, chuyển đối số phục vụ đổi mới sáng tạo trong Lâm nghiệp. 7. Nhập nội, trao đổi và mua bản quyền giống cây trồng với các đơn vị trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.

8. Liên danh, liên kết với các đơn vị, cá nhân trong và ngoài nước để triển khai các hoạt động về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lmh vực giống cây trồng, lâm nghiệp công nghệ cao, quản lý rừng bền vững, chứng chỉ rừng và cây xanh cảnh quan thuộc chức năng, nhiệm vụ của Trường ĐHLN và quy định của pháp luật.

9. Quản lý cơ sở vật chất, tài sản và các nguồn lực khác của Trung tâm được Nhà trường giao.

10. Thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn khác do Hiệu trưởng Trường ĐHLN giao.

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Tòa nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 0913.450.683;   Fax: 02433 840 063

Email: Giong_lncnc@vnuf.edu.vn

Website: http://giong_lncnc.vnuf.edu.vn