Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp

Theo Quyết định số 18/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 03/01/2023 của Hiệu trưởng Về việc phân công nhiệm vụ của Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp.

Hiệu trưởng: NGƯT.GS.TS. Phạm Văn Điển

a) Lĩnh vực công tác:

– Lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý chung các hoạt động của Trường; xem xét, quyết định việc trực tiếp tham gia giải quyết công việc cùng Phó Hiệu trưởng phụ trách lĩnh vực trong các trường hợp cần thiết.

– Trực tiếp phụ trách:

+ Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược phát triển và các quy hoạch của Trường;

+ Xây dựng cơ chế tổ chức và hoạt động của Trường; công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ; chỉ đạo công tác chuyển đổi số trong phạm vi toàn Trường;

+ Công tác tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật, đánh giá đối với cán bộ, viên chức và người lao động;

+ Công tác kế hoạch; đầu tư; tài chính;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo các Bộ giao.

b) Phụ trách các đơn vị:

Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Quản lý đầu tư; Phòng Tài chính, Kế toán; Viện Sinh thái rừng và Môi trường; Trung tâm Giống và Lâm nghiệp công nghệ cao; Viện Công nghệ sinh học Lâm nghiệp; Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất; Khoa Lâm học.

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Bùi Thế Đồi

a) Lĩnh vực công tác:

– Phụ trách công tác nội chính; bảo vệ chính trị nội bộ; hành chính, tổng hợp; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, công tác y tế; an toàn vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ;

– Quản lý công sản; vệ sinh, cảnh quan môi trường;

– Quản lý các hoạt động dịch vụ của Trường;

– Phụ trách công tác pháp chế, thanh tra, kiểm tra; Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp; cổng thông tin điện tử Trường, Website và thông tin nội bộ của Trường;

– Phụ trách Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai; 

– Phụ trách các Dự án thuộc Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai; Dự án Trồng, bảo vệ và phát triển rừng tại Trường Đại học Lâm nghiệp (cơ sở Hà Nội và Gia Lai);

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

b) Phụ trách các đơn vị:

Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Gia Lai; Phòng Quản trị, thiết bị; Phòng Hành chính, tổng hợp; Trạm Y tế; Ban Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp; Trung tâm dịch vụ; Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị.

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Phùng Văn Khoa

a) Lĩnh vực công tác:

– Phụ trách hoạt động khoa học công nghệ: nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; tư vấn, chuyển giao công nghệ;

– Phụ trách các chương trình, dự án, đề án, hợp đồng khoa học công nghệ (trong nước và quốc tế);

– Phụ trách các chương trình, dự án, hoạt động khởi nghiệp;

– Phụ trách các hoạt động hợp tác quốc tế; quản lý chuyên gia, người học quốc tế;

– Tham gia phụ trách Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai;

– Tham gia phụ trách Trường THPT Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Hiệu trưởng.

b) Phụ trách các đơn vị:

Phòng Khoa học và Công nghệ; Phòng Hợp tác quốc tế; Khoa Quản lý Tài nguyên rừng và Môi trường; Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn; Thư viện; Phân hiệu Trường ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai; Trường THPT Lâm nghiệp tại tỉnh Đồng Nai.

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Phạm Minh Toại

a) Lĩnh vực công tác:

– Phụ trách công tác tuyển sinh và đào tạo các bậc: trung học phổ thông, đại học, sau đại học trong toàn Trường; các chương trình đào tạo, hoạt động đào tạo do Trường ĐHLN cấp chứng chỉ;

– Phụ trách các chương trình, dự án, đề án, hợp đồng đào tạo của Trường ĐHLN tại cơ sở Hà Nội; rà soát đổi mới mục tiêu chương trình đào tạo, xây dựng các phòng thí nghiệm và trung tâm thí nghiệm các khoa, viện đào tạo;

– Phụ trách công tác khảo thí, đảm bảo chất lượng trường đại học;

– Phụ trách công tác công nghệ thông tin trong đào tạo;

– Phụ trách các đoàn thể quần chúng (Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên, Hội chữ thập đỏ); phối hợp công tác với Công đoàn Trường;

– Phụ trách công tác học sinh, sinh viên; thi đua khen thưởng, kỷ luật khối học sinh, sinh viên; phụ trách công tác văn thể;

– Tham gia phụ trách Trường THPT Lâm nghiệp (tại Hà Nội);

– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

b) Phụ trách các đơn vị:

Phòng Đào tạo; Phòng Đào tạo Sau đại học; Trường THPT Lâm nghiệp (tại Hà Nội); Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng; Phòng Chính trị và Công tác sinh viên; Khoa Cơ điện vaJDong trình; Khoa Lý luận chính trị; Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học; Trung tâm Giáo dục Quôc phòng và Thể chất.