Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp

Hiệu trưởng: NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ – Phụ trách chung tất cả các công tác trong toàn Trường; – Phụ trách Chiến lược phát triển Trường; công tác tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động; – Phụ trách công tác kế hoạch;…

Hiệu trưởng: NGND.GS.TS. Trần Văn Chứ

– Phụ trách chung tất cả các công tác trong toàn Trường;

– Phụ trách Chiến lược phát triển Trường; công tác tổ chức, cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động;

– Phụ trách công tác kế hoạch; tài chính; CSVC; thiết bị, vật tư toàn Trường. Phụ trách công tác xúc tiến các hoạt động đầu tư, xây dựng CSVC;

– Phụ trách các hoạt động dịch vụ trong toàn Trường;

– Phụ trách công tác đào tạo sau đại học;

– Phụ trách công tác xây dựng quy chế, quy định nội bộ;

– Phụ trách các hoạt động của Phân hiệu ĐHLN tại tỉnh Đồng Nai;

– Phụ trách công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và công tác khởi nghiệp; công tác nội chính; quản lý công sản, vệ sinh, cảnh quan môi trường;

– Phụ trách hoạt động tư vấn, CGCN của các Viện;

– Trực tiếp phụ trách Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp;

– Phụ trách các Dự án: Nhà điều hành Trường ĐHLN; Quy hoạch xây dựng phát triển Trường; công nghệ sinh học; các dự án có liên quan đến hoạt động về đào tạo SĐH;

– Phụ trách các đơn vị: Phân hiệu Đồng Nai; Phòng Quản lý đầu tư; Phòng Tài chính, kế toán; Phòng Đào tạo sau đại học; Phòng Quản trị, thiết bị; Phòng Khoa học và Công nghệ; Trung tâm Dịch vụ; Ban Tạp chí KH&CN Lâm nghiệp.

Phó Hiệu trưởng: PGS.TS. Bùi Thế Đồi

– Phụ trách các hoạt động hợp tác đối ngoại, hợp tác quốc tế;

– Phụ trách các dự án đào tạo theo chương trình Chất lượng cao, các chương trình liên kết đào tạo đại học, sau đại học bằng tiếng nước ngoài;

– Kiêm Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai;

– Phụ trách đơn vị: Phòng Hợp tác quốc tế;

– Phụ trách các Dự án thuộc Phân hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp tại tỉnh Gia Lai;

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.

Chủ tịch Hội đồng trường: PGS.TS. Cao Quốc An

– Chủ tịch Hội đồng Trường, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ – phụ trách công tác tổ chức, cán bộ – phụ trách công tác xây dựng các đề án và tổ chức thực hiện về Chiến lược tổ chức, nhân sự;

– Hiệu trưởng uỷ quyền Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ trực tiếp quản lý các đơn vị chính quyền: Phòng Tổ chức cán bộ; Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị; Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất; Khoa Quản lý tài nguyên rừng và Môi trường; Khoa Lâm học; Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh; Trung tâm Ngoại ngữ, tin học.