Triết lý giáo dục

Ban hành kèm theo Quyết định Số: 353/QĐ-ĐHLN-KTĐBCL ngày 24/3/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp

1. Phát biểu của triết lý

THỰC TIỄN – SÁNG TẠO – TRÁCH NHIỆM – HIỆU QUẢ

2. Ý nghĩa của triết lý giáo dục

Triết lý giáo dục của Trường Đại học Lâm nghiệp là quan điểm, tư tưởng cốt lõi để định hướng cho việc xác định và liên kết các hoạt động giáo dục trọng tâm của Nhà trường. Với tinh thần “Thực tiễn – Sáng tạo – Trách nhiệm – Hiệu quả”, Nhà trường hướng tới mục tiêu đào tạo người học có đầy đủ các phẩm chất, năng lực cần thiết để lập nghiệp và sẵn sàng thích ứng, hội nhập và phát triển.

3. Nội dung của triết lý giáo dục

Thực tiễn: Học đi đôi với hành, đưa thực tiễn vào học đường và đưa ra trường các sản phẩm giáo dục, đào tạo đáp ứng tốt các yêu cầu của thực tiễn sinh động.

Sáng tạo: Người học phát triển tư duy có khả năng phản biện, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dấn thân.

Trách nhiệm: Nhà trường có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện tốt trong việc đào tạo người học. Người học có trách nhiệm đối với chính mình, sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng và xã hội.

Hiệu quả: Đáp ứng tốt nhất các mục tiêu của người học, của Nhà trường và của xã hội.

Logo mới của Trường Đại học Lâm nghiệp theo Quyết định số 86/QĐ-ĐHLN-HCTH ngày 23 tháng 01 năm 2024