Trung tâm Dịch vụ

Quyết định thành lập Trung tâm Dịch vụ là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập ngày 06/3/2009 theo Quyết định số 575/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trung tâm là đơn vị cấp III, hoạt động theo cơ chế tự chủ, có tư cách…

Quyết định thành lập

Trung tâm Dịch vụ là đơn vị sự nghiệp có thu, trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp được thành lập ngày 06/3/2009 theo Quyết định số 575/QĐ-BNN-TCCB của Bộ Nông nghiệp và PTNT. Trung tâm là đơn vị cấp III, hoạt động theo cơ chế tự chủ, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Trung tâm dịch vụ có Ban Giám đốc và 03 phòng: Phòng Tổng hợp, Phòng Quản lý ký túc xá và Phòng Kinh doanh dịch vụ.

Giám đốc: CV.ThS. Nguyễn Quang Giáp

Phó Giám đốc: CV.KS. Ngô Đức Chiêu; CV.ThS. Trịnh Nhân Huy

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 28 người, trong đó có 05 thạc sỹ, 10 kỹ sư/cử nhân.

Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý, vận hành cơ sở vật chất, thực hiện các hoạt động dịch vụ và phục vụ người học trong Khu Ký túc xá, Khu Liên hợp Thể thao và Nhà khách theo quy định của Trường Đại học Lâm nghiệp và pháp luật.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Trải qua 10 năm hoạt động, Trung tâm đã từng bước phát triển và khẳng định được vai trò vị thế của một đơn vị phục vụ đào tạo của Nhà trường; đạt được những thành tích nhất định trong tổ chức quản lý, sử dụng cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo và khai thác các hoạt động dịch vụ. Từ năm 2014 đến 2019, phục vụ trên 8.000 HSSV nội trú; tổng doanh thu từ năm 2014 – 2018 đạt khoảng 22 tỷ đồng. Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức nhưng Trung tâm đã đảm bảo tốt việc chăm lo đời sống cho đội ngũ CBVC, LĐHĐ và luôn đạt được danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

Địa chỉ liên hệ

Nhà K14, Ký túc xá – Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội

Điện thoại: 02433.598.366