Ban Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp

Quyết định thành lập Ban Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp tiền thân là Tổ Tạp chí và Website trực thuộc Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp. Ngày 31/5/2018, Ban Tạp chí và Website trực thuộc Ban Giám hiệu, được thành lập theo Quyết định số 1166/QĐ-ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng trên cơ…

Quyết định thành lập

Ban Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp tiền thân là Tổ Tạp chí và Website trực thuộc Thư viện Trường Đại học Lâm nghiệp. Ngày 31/5/2018, Ban Tạp chí và Website trực thuộc Ban Giám hiệu, được thành lập theo Quyết định số 1166/QĐ-ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng trên cơ sở sắp xếp lại hai bộ phận nghiệp vụ là Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp và bộ phận Website. Ngày 01/06/2020 theo Quyết định số 895/QĐ-ĐHLN-TCCB của Hiệu trưởng sắp xếp lại theo tổ chức lại và thành lập Ban Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Trưởng ban: CVC. TS. Nguyễn Minh Hùng

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 05 người, trong đó có 02 tiến sĩ; 01 thạc sĩ, 02 cử nhân.

Chức năng, nhiệm vụ: Tham mưu giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ báo chí, công bố thông tin khoa học công nghệ trong lĩnh vực Lâm nghiệp và Phát triển nông thôn trên Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Đã tham mưu lãnh đạo Nhà trường xây dựng quy trình biên tập Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp, phát triển nội dung, tăng kỳ xuất bản; tính chuyên nghiệp, chất lượng của Tạp chí ngày càng được nâng cao; Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước tính l.0 điểm công trình cho mỗi bài báo thuộc lĩnh vực lâm nghiệp đăng trên Tạp chí và cấp chỉ số ISSN riêng cho phiên bản tiếng Anh của Tạp chí.

Địa chỉ liên hệ

Tòa nhà A3, Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.

Điện thoại: 024. 8588.3318;

Email: Tapchikhcnln@vnuf.edu.vn;

Website: http://journal.vnuf.edu.vn