Đào tạo Tiến sĩ tại Trường Đại học Lâm nghiệp

Các ngành đào tạo:

1. Lâm sinh

2. Điều tra và Quy hoạch rừng

3. Quản lý tài nguyên rừng

4. Kỹ thuật chế biến Lâm sản

5. Kỹ thuật cơ khí

6. Kinh tế nông nghiệp

I. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo trình độ tiến sĩ là đào tạo những nhà khoa học có trình độ cao về lý thuyết và năng lực thực hành phù hợp; có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo, khả năng phát hiện và giải quyết được những vấn đề mới có ý nghĩa về khoa học, công nghệ và hướng dẫn nghiên cứu khoa học.

II. Hình thức và thời gian đào tạo

2.1. Thời gian đào tạo trình độ tiến sĩ đối với người đã có bằng thạc sĩ là 3 năm (36 tháng); đối với người có bằng tốt nghiệp đại học là 4 năm (48 tháng) tập trung liên tục.

2.2. Trường hợp nghiên cứu sinh (NCS) không học tập trung liên tục được Trường chấp nhận thì chương trình đào tạo nghiên cứu của NCS phải có tổng thời gian học nghiên cứu như theo quy định, trong đó có ít nhất 12 tháng tập trung liên tục tại Trường để thực hiện đề tài nghiên cứu.

III. Thời gian và hình thức tuyển sinh

3.1. Tuyển sinh đào tạo trình độ tiến sĩ được tổ chức từ 1 đến 2 lần/năm.

3.2. Hình thức tuyển sinh: xét tuyển.

IV. Điều kiện dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ

Người tham gia dự tuyển đào tạo trình độ tiến sỹ tại Trường Đại học Lâm nghiệp phải có các điều kiện sau:

4.1. Văn bằng: 

a) Có bằng thạc sỹ phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển, hoặc

b) Có bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy loại giỏi trở lên, phù hợp với chuyên ngành đăng ký dự tuyển.

Danh mục ngành phù hợp được xét tuyển trình độ tiến sĩ đăng tại website sdh.vnuf.edu.vn

4.2. Bài báo/công trình khoa học:

Là tác giả 01 bài báo hoặc báo cáo liên quan đến lĩnh vực dự định nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học hoặc kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học chuyên ngành có phản biện trong thời hạn 03 năm (36 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

4.3. Ngoại ngữ:

Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải có một trong những văn bằng, chứng chỉ minh chứng về năng lực ngoại ngữ sau:

a) Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp cho người học toàn thời gian ở nước ngoài mà ngôn ngữ sử dụng trong quá trình học tập là tiếng Anh hoặc tiếng nước ngoài khác;

b) Bằng tốt nghiệp đại học các ngành ngôn ngữ nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp;

c) Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 45 trở lên hoặc Chứng chỉ IELTS (Academic Test) từ 5.0 trở lên do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển;

d) Người dự tuyển đáp ứng quy định tại điểm a khoản này khi ngôn ngữ sử dụng trong thời gian học tập không phải là tiếng Anh; hoặc đáp ứng quy định tại điểm b khoản này khi có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài không phải là tiếng Anh; hoặc có các chứng chỉ tiếng nước ngoài khác tiếng Anh ở trình độ tương đương (quy định tại Phụ lục II của Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ) theo quy định tại điểm c khoản này do một tổ chức khảo thí được quốc tế và Việt Nam công nhận cấp trong thời hạn 02 năm (24 tháng) tính đến ngày đăng ký dự tuyển thì phải có khả năng giao tiếp được bằng tiếng Anh trong chuyên môn (có thể diễn đạt những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên môn cho người khác hiểu bằng tiếng Anh và hiểu được người khác trình bày những vấn đề chuyên môn bằng tiếng Anh).

Người dự tuyển là công dân nước ngoài phải có trình độ tiếng Việt tối thiểu từ Bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài hoặc đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ theo quy định cụ thể của trường Đại học Lâm nghiệp.

4.4. Thư giới thiệu:

Người tham gia dự tuyển cần có ít nhất 01 thư giới thiệu của nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu.

4.5. Về đề cương nghiên cứu:

Đề cương nghiên cứu gồm những nội dung chính: Tên đề tài hoặc định hướng nghiên cứu; Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu; Mục tiêu nghiên cứu; Nội dung nghiên cứu; Phương pháp nghiên cứu; Kết quả dự kiến; Kế hoạch thực hiện; Tài liệu tham khảo. Đề xuất người hướng dẫn (mỗi nghiên cứu sinh có tối đa 02 người hướng dẫn; ít nhất phải có một người là giảng viên, nghiên cứu viên cơ hữu của Trường Đại học Lâm nghiệp).

Danh sách các nhà khoa học đủ điều kiện nhận hướng dẫn NCS xem tại Phụ lục 02 và cập nhật đăng trên website: sdh.vnuf.edu.vn

4.6. Các yêu cầu khác:  Cam kết thực hiện các nghĩa vụ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định của cơ sở đào tạo (đóng học phí; hoàn trả kinh phí với nơi đã cấp cho quá trình đào tạo nếu không hoàn thành luận án tiến sỹ).

V. Quy định về việc xem xét, đánh giá, phân loại thí sinh qua hồ sơ, chất lượng đề cương nghiên cứu và việc trình bày, bảo vệ của thí sinh về đề cương nghiên cứu

Việc đánh giá, phân loại hồ sơ và chất lượng đề cương nghiên cứu của người dự tuyển sẽ do Tiểu ban chuyên môn xét tuyển tiến sỹ Trường Đại học Lâm nghiệp thực hiện một cách công khai và đúng quy định hiện hành.

VI. Thông báo tuyển sinh

6.1. Chậm nhất ba tháng trước mỗi tuyển sinh, Trường sẽ ra thông báo tuyển sinh.

6.2. Thông báo tuyển sinh được niêm yết tại Trường, đến các cơ quan đơn có liên quan, đăng trên trang web của Trường (theo địa chỉ: http://sdh.vfu.edu.vn) và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác, trong đó sẽ nêu rõ:

a. Chỉ tiêu tuyển sinh của từng chuyên ngành đào tạo do Hiệu trưởng quyết định căn cứ tổng chỉ tiêu tuyển sinh của Trường được Bộ phân giao;

b. Kế hoạch tuyển sinh;

c. Hồ sơ dự tuyển và thời gian nhận hồ sơ;

d. Thời gian xét tuyển, thời gian công bố kết quả tuyển chọn và thời gian nhập học;

e. Danh mục các hướng nghiên cứu, lĩnh vực nghiên cứu hoặc đề tài nghiên cứu kèm theo danh sách các nhà khoa học có thể nhận hướng dẫn NCS, số lượng NCS có thể tiếp nhận theo từng hướng nghiên cứu hoặc lĩnh nghiên cứu;

g. Các yêu cầu, thông tin cần thiết khác đối với thí sinh trong kỳ tuyển sinh.