Ban chấp hành Hội sinh viên khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2020

Ban chấp hành Hội sinh viên khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2020 STT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Chức vụ hiện tại Đơn vị 1 Nguyễn Duy Vượng 12/26/1992 Kinh Chủ tịch Cán bộ phòng Hợp tác Quốc tế 2 Nguyễn Trà Giang 8/30/1997 Kinh Phó Chủ tịch Sinh viên Khoa Kinh tế và…

Ban chấp hành Hội sinh viên khóa XII, nhiệm kỳ 2018-2020

STT Họ và tên Ngày sinh Dân tộc Chức vụ hiện tại Đơn vị
1 Nguyễn Duy Vượng 12/26/1992 Kinh Chủ tịch Cán bộ phòng Hợp tác Quốc tế
2 Nguyễn Trà Giang 8/30/1997 Kinh Phó Chủ tịch Sinh viên Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh
3 Lê Quyết Thắng 12/24/1997 Kinh Phó Chủ tịch Sinh viên Viện Kiến trúc cảnh quan và nội thất
4 Vũ Thị Mai 9/29/1998 Kinh UB Ban Thư Ký Sinh viên Viện Công nghệ sinh học
5 Nguyễn Phú Trọng 8/20/1998 Kinh UB Ban Thư Ký Sinh viên Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
6 Nguyễn Hữu Hưng 11/15/1998 Kinh UB Ban Thư Ký Sinh viên Viện Quản lý đất đai và phát triển nông thôn
7 Hồ Thu Phương 10/22/1997 Kinh UB Ban Thư Ký Sinh viên Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
8 Nguyễn Diệu Anh 11/1/1998 Kinh UV Ban Chấp hành Sinh viên Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh
9 Trương Ngọc Ánh 11/8/1999 Kinh UV Ban Chấp hành Sinh viên Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
10 Tếnh A Cang 9/13/1997 H’mông UV Ban Chấp hành Sinh viên Viện Công nghệ sinh học
11 Kiều Thị Dung 4/30/1997 Kinh UV Ban Chấp hành Sinh viên Viện Công nghệ sinh học
12 Phùng Thị Hằng 1/13/1998 Kinh UV Ban Chấp hành Sinh viên Viện Quản lý đất đai và phát triển nông thôn
13 Nguyễn Xuân Hòa 2/18/1998 Kinh UV Ban Chấp hành Sinh viên Khoa Kinh tế và quản trị kinh doanh
14 Ngô Xuân Hoài 7/23/1998 Kinh UV Ban Chấp hành Sinh viên Khoa Cơ điện và công trình
15 Hà Văn Hưng 1/6/1998 Tày UV Ban Chấp hành Sinh viên Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
16 Lê Thị Tú Linh 8/22/1998 Kinh UV Ban Chấp hành Sinh viên Viện Công nghệ sinh học
17 Nguyễn Thị Ngân 12/26/1998 Kinh UV Ban Chấp hành Sinh viên Viện Kiến trúc cảnh quan và nội thất
18 Ma Minh Nguyệt 1/10/1998 Tày UV Ban Chấp hành Sinh viên Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
19 Cao Văn Quang 7/10/1999 Kinh UV Ban Chấp hành Sinh viên Viên Công nghiệp Gỗ
20 Nguyễn Thị Thu 5/10/1997 Mường UV Ban Chấp hành Sinh viên Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường
21 Lê Minh Thư 7/30/1998 Kinh UV Ban Chấp hành Sinh viên Khoa Quản lý tài nguyên rừng và môi trường