Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất

Quyết định thành lập Tiền thân của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất là Bộ môn Quân sự và  Bộ môn Thể dục thể thao được thành lập từ những năm đầu thành lập Trường. Trong quá trình phát triển, hai bộ môn này đã nhiều lần thay đổi về tổ chức,…

Quyết định thành lập

Tiền thân của Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất là Bộ môn Quân sự và  Bộ môn Thể dục thể thao được thành lập từ những năm đầu thành lập Trường. Trong quá trình phát triển, hai bộ môn này đã nhiều lần thay đổi về tổ chức, tên gọi, trực thuộc các đơn vị khác nhau trong Trường. Để thích ứng với tình hình mới, ngày 18/6/2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp ra Quyết định số 1251/QĐ-ĐHLN-TCCB thành lập Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và Thể chất trên cơ sở sắp xếp lại, sáp nhập Bộ môn Giáo dục quốc phòng và Bộ môn Giáo dục thể chất.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của Trung tâm gồm: Ban Giám đốc Trung tâm và 02 bộ môn.

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 16, trong đó có 02 sỹ quan biệt phái, với 01 tiến sỹ; 11 thạc sĩ và 02 cử nhân

Giám đốc Trung  tâm: TS. Nguyễn Quang San

Trưởng bộ môn Giáo dục Quốc phòng An ninh: Phạm Bảo Nghĩa

Trưởng Bộ môn Giáo dục Thể chất: ThS. Trần Nho Cương

Chức năng

(a) Đào tạo Giáo dục Quốc phòng và Giáo dực thể chất cho người hịc, đề xuất cấp chứng chỉ GDQP-AN và giáo dục thể chất cho người học theo quy đinh của Trường và Bộ GDĐT; (b) Tham mưu tổ chức các hoạt động thể thao, thi đấu thể thao và Hội thao Quốc phòng trong và ngoài Trường theo quy chế, quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Quốc phòng, Trường ĐHLN và quy định của pháp luật có liên quan; (c) Tham mưu cho lãnh đạo Nhà trường về công tác Quốc phòng, quân sự theo quy định của cơ quan Quân sự địa phương. (d) Triển khai thực hiện các hoạt động dịch vụ khác liên quan đến Giáo dục Quốc phòng và Giáo dục thể chất sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Lĩnh vực hoạt động chính

Đào tạo: Giảng dạy môn Giáo dục quốc phòng , an ninh và giáo dục thể chất cho học sinh, sinh viên trong toàn trường.

● Nghiên cứu khoa học, công nghệ: Các lĩnh vực thuộc quốc phòng, an ninh và giáo dục thể chất.

Tham mưu công tác quốc phòng, tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao.

Cơ sở vật chất: Khu liên hợp thể thao rộng hơn 30.000m2, bao gồm 01sân bóng đá, 01 nhà thi đấu rộng hơn 1500m2, 01 bể bơi có diện tích 26m x 16m và một hồ nước rộng 10.000m2 có đường dạo đi xung quanh hồ – là nơi  học tập, rèn luyện thể thao, vui chơi giải trí cho cán bộ, công nhân viên, học sinh sinh viên trong Trường. Trung tâm có đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu giảng dạy Giáo dục Quốc phòng – An ninh theo quy định của Bộ giáo dục và đào tạo.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Mặc dù Trung tâm mới được thành lập, nhưng hai bộ môn Giáo dục Quốc phòng và Giáo  dục Thể chất đã được thành lập từ những năm đầu thành lập Trường,cán bộ của Trung tâm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; các bộ môn nhiều năm được công nhận là tập thể lao động tiên tiến/xuất sắc.

Định hướng phát triển: Tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao

Địa chỉ liên hệ

Khu liên hợp thể thao, Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội.