Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học – VNUF

Quyết định thành lập Trung tâm Ngoại ngữ, tin học được thành lập theo Quyết định số 468/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Xúc tiến đào tạo và Du học (thành lập năm 2017) và Trung tâm Công…

Quyết định thành lập

Trung tâm Ngoại ngữ, tin học được thành lập theo Quyết định số 468/QĐ-ĐHLN-TCCB ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp trên cơ sở sắp xếp lại Trung tâm Xúc tiến đào tạo và Du học (thành lập năm 2017) và Trung tâm Công nghệ thông tin.

Cơ cấu tổ chức và nhân sự

Giám đốc: CVC.ThS. Hoàng Minh Thủy

Tổng số viên chức, lao động hợp đồng: 05, Trình độ: ThS: 04, ĐH: 01.

Chức năng, nhiệm vụ: (a) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng các chương trình ngoại ngữ, tin học cho cán bộ, viên chức và người học của Nhà trường và các đối tượng khác có nhu cầu; (b) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; mua, quản lý phôi chứng chỉ và phối hợp với các tổ chức, cơ sở đào tạo trong và ngoài nước để đào tạo bồi dưỡng, thi kiểm tra, công nhận kết quả thi; in các thông tin trên phôi; ký, cấp phát chứng chỉ về ngoại ngữ, tin học cho người học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; (c) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng; tổ chức thi và cấp chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; xúc tiến đào tạo; tư vấn du học; hợp tác quốc tế và dịch vụ về xúc tiến đào tạo và du học thuộc chức năng của Trường Đại học Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật; (d) Thực hiện các hoạt động dịch vụ khác có liên quan đến ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của các tổ chức, các nhân trong và ngoài Trường theo quy định của pháp luật và Trường Đại học Lâm nghiệp.

Cơ sở vật chất: Hiện nay, Trung tâm được giao quản lý 2 tòa nhà gồm 5 phòng làm việc với đầy đủ bàn làm việc, máy tính, mạng internet, điều hòa, quạt điện và 10 phòng học, 2 phòng máy tính phục vụ cho chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ, tin học.

Truyền thống và những thành tích đạt được: Kể từ khi thành lập đến nay, các cán bộ của Trung tâm luôn có trách nhiệm trong công việc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ Nhà trường giao phó, nhiệt tình hăng hái xây dựng phát triển Trung tâm nói riêng và Nhà trường nói chung.

Địa chỉ liên hệ

Trụ sở: Nhà A8 – Trường Đại học Lâm nghiệp – Xuân Mai – Chương Mỹ – Hà Nội

Điện thoại: 024.224.55551; Website: http://nnth.vnuf.edu.vn