VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Trạng thái Tải xuống
02/VBHN-BGDĐT 14/04/2023 Ban hành Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông Còn hiệu lực
08/2023/TT-BGDĐT 14/04/2023 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư số 01/2021/TT-BGDĐT, 02/2021/TT-BGDĐT, 03/2021/TT-BGDĐT, 04/2021/TT-BGDĐT ngày 02 tháng 02 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập Còn hiệu lực
439/QĐ-TTg 25/04/2023 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng và quản lý vị trí việc làm trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập Còn hiệu lực
01/VBHN-BGDĐT 06/03/2023 Ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia Còn hiệu lực
228/QĐ-BKHCN 27/02/2023 Về việc đính chính Thông tư số 19/2022/TT-BKHCN ngày 28 tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập Còn hiệu lực
19/2022/TT-BKHCN 30/12/2023 Hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong tổ chức khoa học và công nghệ công lập Còn hiệu lực
09/2023/TT-BTC 08/02/2023 Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật Còn hiệu lực
06/2023/TT-BTC 31/01/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Còn hiệu lực
01/2023/TT-BLĐTBXH 03/01/2023 Quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội Còn hiệu lực
06/2023/TT-BGDĐT 24/03/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo Còn hiệu lực
259/QĐ-BGDĐT 17/01/2023 Về việc công bố các danh mục văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo hết hiệu lực năm 2022 Còn hiệu lực
06/2023/TT-BTC 31/01/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức Còn hiệu lực
03/2023/TT-BTC 10/01/2023 Quy định lập dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ Còn hiệu lực
02/2023/TT-BGDĐT 06/01/2023 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia ban hành kèm theo Thông tư số 56/2011/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 11 năm 2011 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 41/2012/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 11 năm 2012 và Thông tư số 37/2013/TT-BGDĐT ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Còn hiệu lực
109/NĐ-CP 30/12/2023 Quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong cơ sở giáo dục đại học Còn hiệu lực