VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Trạng thái Tải xuống
16/2022/TT-BGDĐT 22/11/2022 Ban hành Quy định tiêu chuẩn thư viện cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông Còn hiệu lực
74/2022/QH15 15/11/2022 Đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Còn hiệu lực
17/2022/TT-BNNPTNT 27/10/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 29/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông ngiệp và Phát triển nông thôn quy định về các biện pháp lâm sinh Còn hiệu lực
14/2022/TT-BGDĐT 10/10/2022 Quy định về kiểm định viên giáo dục đại học và cao đẳng sư phạm Còn hiệu lực
56/2022/TT-BTC 16/09/2022 Hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Còn hiệu lực
49/2022/NĐ-CP 29/07/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị định số 12/2015/NĐ-CP, Nghị định số 100/2016/NĐ-CP và Nghị định số 146/2017/NĐ-CP Còn hiệu lực
04/2021/NĐ-CP 22/01/2022 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục Còn hiệu lực
50/2022/NĐ-CP 02/08/2022 Quy định về nghỉ hưu ở tuổi cao hơn đối với viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập Còn hiệu lực
07/VBHN-BGDĐT 03/08/2022 Về việc ban hành Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Còn hiệu lực
13/2022/TT-BGDĐT 03/08/2022 Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Còn hiệu lực
07/2022/TT-BNNPTNT 11/08/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức chuyên ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn Còn hiệu lực
55/2022/NĐ-CP 23/08/2022 Quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Còn hiệu lực
11/2022/TT-BGDĐT 26/07/2022 Quy định về liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài Còn hiệu lực
06/2022/QH15 15/06/2022 Luật thi đua, khen thưởng Chưa có hiệu lực
05/VBHN-BGDĐT 06/07/2022 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Còn hiệu lực