VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Trạng thái Tải xuống
14/2024/TT-BTC 01/03/2024 Bãi bỏ Thông tư số 24/2019/TT-BTC ngày 22 tháng 4 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô Còn hiệu lực
13/2024/TT-BTC 23/02/2024 Hướng dẫn việc xác định nguồn kinh phí và việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế Còn hiệu lực
04/2024/TT-BGDĐT 29/03/2024 Hướng dẫn vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý và vị trí việc làm chức danh nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và đào tạo trong các cơ sở giáo dục đại học và các trường cao đẳng sư phạm công lập Còn hiệu lực
03/2024/TT-BGDĐT 18/03/2024 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành giáo dục Còn hiệu lực
05/2024/TT-BGDĐT 29/03/2024 Quy định tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập và trường cao đẳng sư phạm Còn hiệu lực
27/2024/NĐ-CP 06/03/2024 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp Còn hiệu lực
23/2024/NĐ-CP 27/02/2024 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án thuộc trường hợp phải tổ chức đấu thầu theo quy định của pháp luật quản lý ngành, lĩnh vực Còn hiệu lực
31/2024/QH15 18/01/2024 Luật Đất đai Chưa có hiệu lực
14/VBHN-BNNPTNT 25/01/2024 Quy định quy định về phòng cháy và chữa cháy rừng Còn hiệu lực
10/VBHN-BNNPTNT 25/01/2024 Quy định về điều tra, kiểm kê và theo dõi diễn biến rừng Còn hiệu lực
02/2024/TT-BTC 10/01/2024 Bãi bỏ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính Còn hiệu lực
01/2024/TT-TTCP 20/01/2024 Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Còn hiệu lực
01/2024/TT-TTCP 24/02/2024 Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng Còn hiệu lực
02/2024/TT-BGDĐT 06/03/2024 Thông tư Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 05/2021/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 3 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Thông tư số 06/2023/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 3 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Chưa có hiệu lực
17/2023/TT-BNNPTNT 15/12/2023 Ban hành Bảng mã HS đối với hàng hóa là thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật thuộc các Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp Còn hiệu lực