VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Trạng thái Tải xuống
01/VBHN-TTCP 19/04/2022 Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng Còn hiệu lực
08/VBHN-BTC 22/04/2022 Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Chưa có hiệu lực
09/2022/QĐ-TTg 04/04/2022 Về tín dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn để mua máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến Còn hiệu lực
03/2022/TT-BNV 12/03/2022 Quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương Chưa có hiệu lực
84/2022/QĐ-BTC 26/01/2022 Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính năm 2021 Còn hiệu lực
05/2022/QĐ-TTg 23/03/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27 tháng 9 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên Chưa có hiệu lực
1007/BNN-TTr 21/02/2022 Thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập Còn hiệu lực
01/VBHN-VPCP 11/01/2022 Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính Còn hiệu lực
04/2022/TT-BGDĐT 04/03/2022 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2020/TT-BGDĐT ngày 01 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các trường cao đẳng sư phạm công lập; Thông tư số 40/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 10 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương đối với viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục đại học công lập Còn hiệu lực
03/2022/TT-BGDĐT 18/01/2022 Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh đại học, thạc sĩ, tiến sĩ và chỉ tiêu tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục mầm non Còn hiệu lực
02/2022/TT-BGDĐT 18/01/2022 Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo, đình chỉ hoạt động của ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ Còn hiệu lực
50/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 51/2002/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Còn hiệu lực
48/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và liên tịch ban hành về chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên Còn hiệu lực
47/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành trong lĩnh vực giáo dục Còn hiệu lực
46/2021/TT-BGDĐT 31/12/2021 Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành về giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp Còn hiệu lực