VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Trạng thái Tải xuống
100/2012/NĐ-CP 21/11/2012 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp Còn hiệu lực
27/2012/QH13 23/11/2012 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng Còn hiệu lực
17/2013/NĐ-CP 19/02/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Còn hiệu lực
42/2013/NĐ-CP 09/05/2013 Nghị định về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục Còn hiệu lực
45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động Còn hiệu lực
44/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động Còn hiệu lực
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương Còn hiệu lực
59/2013/NĐ-CP 17/06/2013 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng Còn hiệu lực
29/2013/QH13 17/06/2013 Luật khoa học và công nghệ Còn hiệu lực
37/2013/QĐ-TTg 26/06/2013 Quyết định Quy hoạch mạng lưới trường đại học, cao đẳng giai đoạn 2006 – 2020 Còn hiệu lực
78/2013/NĐ-CP 17/07/2013 Nghị định về minh bạch tài sản, thu nhập Còn hiệu lực
74/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 – 2011 đến năm học 2014 – 2015 Còn hiệu lực
90/2013/NĐ-CP 08/08/2013 Nghị định quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao Còn hiệu lực
102/2013/NĐ-CP 05/09/2013 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam Còn hiệu lực
141/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học Còn hiệu lực