VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Trạng thái Tải xuống
99/2014/NĐ-CP 25/10/2014 Nghị định quy định việc đầu tư phát triển tiềm lực và khuyến khích hoạt động khoa học và công nghệ trong các cơ sở giáo dục đại học Còn hiệu lực
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội Còn hiệu lực
70/2014/QĐ-TTg 10/12/2014 Quyết định ban hành Điều lệ trường Đại học Còn hiệu lực
124/2014/NĐ-CP 29/12/2014 Nghị định sửa đổi khoản 6 điều 31 nghị định 73/2012/NĐ-CP quy định về hợp tác, đầu tư của nước ngoài trong lĩnh vực giáo dục Còn hiệu lực
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định quy định về thực hiện dân chủ trong cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sư nghiệp công lập Còn hiệu lực
11/2015/NĐ-CP 31/01/2015 Nghị định quy định về giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong Nhà trường Còn hiệu lực
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Còn hiệu lực
17/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Nghị định Quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống Còn hiệu lực
33/2015/NĐ-CP 27/03/2015 Nghị định Quy định việc thực hiện kết luận thanh tra Còn hiệu lực
49/2015/NĐ-CP 15/05/2015 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 134/2006/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Còn hiệu lực
695/QĐ-TTg 21/05/2015 Quyết định ban hành kế hoạch triển khai thực hiện nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập Còn hiệu lực
56/2015/NĐ-CP 09/06/2015 Nghị định Về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức Còn hiệu lực
72/2015/NĐ-CP 08/09/2015 Nghị định Quy định tiêu chuẩn phân tầng, khung xếp hạng và tiêu chuẩn xếp hạng cơ sở giáo dục đại học Còn hiệu lực
86/2015/NĐ-CP 02/10/2005 Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021. Còn hiệu lực
04/2016/NĐ-CP 06/01/2016 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Còn hiệu lực