VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Trạng thái Tải xuống
141/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục đại học Còn hiệu lực
143/2013/NĐ-CP 24/10/2013 Nghị định quy định về bồi hoàn học bổng và chi phí đào tạo Còn hiệu lực
42/2013/QH13 25/11/2013 Luật Tiếp công dân Còn hiệu lực
64/2013/QĐ-TTg 11/11/2013 Quyết định về điều kiện và thủ tục thành lập hoặc cho phép thành lập, cho phép hoạt động đào tạo, đình chỉ hoạt động đào tạo, sáp nhập, chia, tách, giải thể trường đại học, học viện Còn hiệu lực
39/2013/QH13 16/11/2013 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng Còn hiệu lực
192/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Nghị định quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản nhà nước; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước Còn hiệu lực
43/2013/QH13 26/11/2013 Luật Đấu thầu Còn hiệu lực
44/2013/QH13 26/11/2013 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Còn hiệu lực
08/2014/NĐ-CP 27/01/2014 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ Còn hiệu lực
11/2014/NĐ-CP 18/02/2014 Nghị định về hoạt động thông tin khoa học và công nghệ Còn hiệu lực
63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu Còn hiệu lực
64/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân Còn hiệu lực
65/2014/NĐ-CP 01/07/2014 Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013 Còn hiệu lực
84/2014/NĐ-CP 08/09/2014 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Còn hiệu lực
95/2014/NĐ-CP 17/10/2014 Nghị định quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động khoa học và công nghệ Còn hiệu lực