Kỷ niệm 70 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 – 2015)

Cách mạng Tháng Tám -1945, biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân.Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 đã tập tan xiềng xích nô lệ của thực dân, đế quốc trong gần một thế kỷ và chế độ quân chủ chuyên chế mấy nghìn năm, lập nên nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa – nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á. Từ đây dân tộc Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Nhìn lại một chặng đường lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam, cánh đây  tròn 70 năm, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, tháng 8-1945 cả dân tộc Việt Nam đã nhất tề vùng lên tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Ngày 2-9-1945, tại quảng trường Ba Đình Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, long trọng tuyên bố khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngay sau khi thực dân Pháp xâm lược nước ta gây nên cảnh nước mất, nhà tan với biết bao tang thương, đau khổ; dân tộc Việt Nam với truyền thống đoàn kết, yêu nước, đã đứng lên chống giặc ngoại xâm. Mặc dù hết sức dũng cảm và kiên cường, sẵn sàng chịu đựng gian khổ, hy sinh, song các phong trào đấu tranh lúc bấy giờ đều bị thất bại vì chưa có một đường lối cứu nước đúng đắn dẫn đường. Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời đã lãnh đạo nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc theo con đường cách mạng vô sản. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách mạng Việt Nam từng bước phát triển, giành thắng lợi to lớn qua các cao trào cách mạng như Cao trào Xô – Viết Nghệ Tĩnh 1930 – 1931, Cao trào dân chủ 1936 – 1939, tạo tiền đề cho cao trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa dành chính quyền, góp phần vào thắng lợi của Cách mạng tháng Tám 1945 sau này.

… 

Đọc tiếp >>