Xây dựng và phát triển Trường Đại học Lâm nghiệp (ĐHLN)  thành một trung tâm khoa học, chuyển giao, ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực Lâm nghiệp, tài nguyên và môi trường, phòng chống và giảm nhẹ thiên tai, góp phần vào sự bền vững kinh tế – xã hội của đất nước; Xây dựng cơ chế hoạt động và quản lý đảm bảo sự liên thông giữa 3 hệ thống chức năng trong ĐHLN: đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất đời sống.

TIN TỨC - HOẠT ĐỘNG

HỘI NGHỊ - HỘI THẢO

ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

HỢP TÁC - NGHIÊN CỨU

BÀI BÁO KHOA HỌC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT