Kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2012

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP —————– Số: 1165/TB-ĐHLN-TCCB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012   THÔNG BÁO Kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2012 ————————-   Hội đồng tuyển…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

—————–

Số: 1165/TB-ĐHLN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2012

 

THÔNG BÁO

Kết quả thi tuyển dụng viên chức năm 2012

————————-

 

Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo kết quả điểm các môn thi tuyển dụng viên chức năm 2012 (có biểu kết quả điểm các môn thi gửi kèm).

Thí sinh cần phúc khảo các môn thi viết phải nộp đơn xin phúc khảo gửi Hội đồng tuyển dụng viên chức Trường Đại học Lâm nghiệp theo đúng thời gian và địa điểm như sau:

– Thời gian nhận đơn phúc khảo: Từ 7h00ngày 05/10/2012 đến 17h00 ngày 19/10/2012.

 – Địa điểm nhận đơn phúc khảo:

+ Tại Trường Đại học Lâm nghiệp: Phòng 510, nhà A2.

+ Tại Cơ sở 2: Ban Tổ chức hành chính.

            Không phúc khảo đối với môn thi vấn đáp chuyên môn, đơn xin phúc khảo nhận được sau thời gian quy định trên và không nhận đơn gửi theo thư điện tử, fax, telex.

 

                                                                                           CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TDVC        

Nơi nhận:                                                                                        HIỆU TRƯỞNG

– Hiệu trưởng;                                                                                      

– Các phó Hiệu trưởng;                                                                                                        (Đã ký)                                                         

– Các đơn vị liên quan;

– Các thành viên Hội đồng;

– Website Trường;

– Lưu VT, TCCB.                                                                                     

                                                                                                    Trần Hữu Viên

Xem kết quả điểm thi các môn tại đây