Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quy hoạch  cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quy hoạch  cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026: Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp quản lý giai đoạn 2021-2026: Một…

Kế hoạch triển khai thực hiện công tác quy hoạch  cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 và rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026:

Quyết định phê duyệt quy hoạch chức danh lãnh đạo, quản lý của các đơn vị thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp quản lý giai đoạn 2021-2026:

Một số văn bản mẫu đính kèm: