Xếp hạng chỉ số trích dẫn Tạp chí Khoa học xuất bản trực tuyến của Việt Nam (2014-2018 )

Vietnam Citation Gateway (V-CitationGate) là cơ sở dữ liệu thư mục (Bibliographic database), đồng thời là trung tâm phân tích, đánh giá khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo (Scientometrics) của Việt Nam. V-CitationGate bao gồm thông tin (tóm tắt hoặc/và toàn văn) của các ấn phẩm khoa học đương đại (bài báo tạp chí, sách), các phát minh, sáng chế, và đặc biệt, bao gồm cả các tài liệu quý, cổ được sưu tập, số hóa, kết nối và tích hợp từ các nguồn lưu trữ ở Việt Nam và nước ngoài. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Lâm nghiệp – Trường Đại học Lâm nghiệp với tổng số 289 bài báo khoa học đã được xuất bản từ năm 2014 – 2018.

Nguồn: vcgate.vnu.edu.vn