Xây dựng định hướng phát triển KH&CN và Đổi mới sáng tạo Trường ĐHLN giai đoạn 2021-2030.

Sáng ngày 10/11/2021, Trường ĐHLN đã tổ chức cuộc họp “Xây dựng định hướng phát triển KH&CN và Đổi mới sáng tạo (ĐMST) Trường ĐHLN giai đoạn 2021-2030”.

Tham dự cuộc họp có Ban giám hiệu, Ban Thường trực Hội đồng KH&ĐT (Theo QĐ số 359/QĐ-ĐHLN-TCCB 15/3/2021); Trưởng các Khoa, Viện trực thuộc trường; Trưởng các phòng: KH&CN, Đào tạo, ĐTSĐH, TCCB,TCKT, HTQT, QLĐT; Lãnh đạo các Phân Hiệu: Đồng Nai và Gia Lai (họp online); Trưởng các Trung tâm: Quản lý rừng bền vững và CCR, Giống và CNC; Lãnh đạo và chuyên viên phòng KH&CN.

Tại cuộc họp, PGS.TS. Vũ Huy Đại – Trưởng phòng KH&CN báo cáo kết quả thực hiện “Định hướng phát triển KHCN Trường ĐHLN giai đoạn 2017-2025” và trình bày khái quát các nội dung cơ bản của dự thảo Khung “Định hướng phát triển KH&CN và Đổi mới sáng tạo Trường ĐHLN giai đoạn 2021-2030”. Trong đó tập trung vào thảo luận các nội dung dự thảo Khung định hướng phát triển KHCN và Đổi mới sáng tạo của Nhà trường giai đoạn 2021-2030. Quan điểm chung cho phát triển KH&CN của Nhà trường trong tình hình mới là phát triển đa ngành, đa lĩnh vực, lấy cốt lõi Lâm nghiệp là nền tảng phát triển. Mở rộng các lĩnh vực để phù hợp với các định hướng, kế hoạch nghiên cứu mới của Bộ NN&PTNT, các Bộ, Ngành, Tỉnh và Thành phố có liên quan; phù hợp với xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Theo Báo cáo kết quả thực hiện, trong giai đoạn 2017- 2025 chiến lược KH&CN của Trường đã được triển khai tích cực và đạt nhiều kết quả quan trọng trong sự phát triển chung của ngành và của Nhà trường. Thông qua hoạt động KH&CN đã tăng cường nguồn lực về CSVC, hỗ trợ nâng cao trình độ cán bộ, góp phần tích cực vào phát triển sự phát triển chung của Nhà trường.

Cũng tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, phân tích, đánh giá các lĩnh vực nghiên cứu chính của Nhà trường trong giai đoạn mới gồm 06 lĩnh vực: Lâm nghiệp và phát triển bền vững; Công nghiệp chế biến; Môi trường và Biến đổi khí hậu; Nông nghiệp và Công nghệ sinh học; Kinh tế chính sách; Công nghệ cao, chuyển đổi số. Trong đó các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến, đề nghị điều chỉnh, bổ sung vào dự thảo Khung định hướng; Sự cần thiết, căn cứ xây dựng Chương trình, cơ sở khoa học, thực tiễn và sự phù hợp của Chương trình với các chủ trương của Đảng về phát triển KH&CN, chiến lược phát triển KH&CN của bộ, ngành và quốc gia.

Phát biểu tại cuộc họp, GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường  đã kết luận thống nhất các nội dung thảo luận, trao đổi tại cuộc họp. Trong đó nhấn mạnh lĩnh vực NCKH là một trong những lĩnh vực trọng điểm song hành với lĩnh vực đào tạo mà Nhà trường cần tập trung đầu tư phát triển.

Cần đưa ra những ý tưởng trọng tâm, đột phá từ 6 lĩnh vực trọng điểm trên; thành lập Ban chỉ đạo và các Tiểu ban chuyên môn xây dựng dự thảo Định hướng phát triển KHCN và ĐMST cho từng lĩnh vực trọng điểm, giao Phòng KH&CN làm đơn vị đầu mối tổng hợp và hoàn thành dự thảo Định hướng. Dự kiến trong tháng 12 năm 2021 Nhà trường sẽ  tổ chức hội thảo lấy ý kiến rộng rãi cho bản dự thảo định hướng từ các Nhà quản lý, các chuyên gia có liên quan. Trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội thảo, Nhà trường dự kiến sẽ hoàn thiện và ban hành “Định hướng Phát triển KH&CN và ĐMST Trường ĐHLN giai đoạn 2021-2030” vào đầu năm 2022.

Một số hình ảnh đại biểu phát biểu tại cuộc họp

GS.TS. Trần Văn Chứ – Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì cuộc họp

PGS.TS. Vũ Huy Đại – Trưởng phòng Khoa học và Công nghệ trình bày khái quát các nội dung cơ bản của dự thảo Khung

Một số hình ảnh đại biểu phát biểu tại cuộc họp

Toàn cảnh cuộc họp