Xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2011

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   Số:15/TB-ĐHLN-KHCN&HTQT   Xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2011   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2011 Kính gửi: Trưởng các…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 


Số:15/TB-ĐHLN-KHCN&HTQT

 

Xây dựng đề cương đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường năm 2011

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2011

Kính gửi: Trưởng các đơn vị trong Trường

 

Căn cứ Kế hoạch hàng năm và Quy chế quản lý các đề tài, dự án KHCN của Trường Đại học Lâm nghiệp, Nhà trường thông báo tới các đơn vị trong Trường về việc đăng ký và xây dựng đề cương đề tài NCKH cấp Trường năm 2011 như sau:

Chủ trương chung:

–  Nhà trường ưu tiên tuyển chọn và hỗ trợ kinh phí cho các đề tài nghiên cứu ứng dụng phục vụ công tác quản lý, đào tạo và phát triển của Trường,

–  Ưu tiên hỗ trợ, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trẻ,

–  Ưu tiên các đề tài nghiên cứu do các đơn vị trong Trường đề xuất hoặc yêu cầu thực hiện phục vụ công tác quản lý,

–  Ưu tiên các đề tài sử dụng kinh phí ngoài ngân sách nhà nước cấp,

–  Mức kinh phí hỗ trợ của Nhà trường không quá 10 triệu đồng/đề tài (trừ các đề tài đặt hàng của Nhà trường),

–  Giờ NCKH áp dụng theo quy chế Quản lý KHCN Trường ĐHLN năm 2011.

 Quy trình thực hiện:

1. Đăng ký đề tài: Được thực hiện tại các đơn vị (Khoa, Phòng, Trung tâm, Viện, Công ty)

– Các đơn vị xác định những vấn đề thuộc hướng ưu tiên trên, đề xuất những đề tài nghiên cứu ứng dụng thực sự cần thiết, đề xuất những cán bộ có đủ năng lực để thực hiện đề tài.

– Các giảng viên, nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu xác định những vấn đề cần giải quyết của các đơn vị trong Trường và tiến hành đăng ký và xây dựng đề cương.

– Các đơn vị tổng hợp gửi danh sách tên các đề tài và chủ trì (như mẫu kèm theo) cho Phòng KHCN&HTQT  hạn cuối ngày 14/02/2011 phục vụ công tác lập kế hoạch

2. Xây dựng đề cương: Các đề xuất đề tài đã được các đơn vị đồng ý, phù hợp với chủ trương của Nhà trường tiến hành xây dựng đề cương (như mẫu kèm theo), nộp 06 bản in cho Phòng KHCN&HTQT hạn cuối ngày01/03/2011. Trong  đề cương yêu cầu chỉ rõ đơn vị sử dụng sản phẩm nghiên cứu và có ý kiến của đơn vị đó.

3. Xét duyệt đề cương: Nhà trường sẽ thành lập hội đồng và tổ chức xét duyệt đề cương từ ngày06/03/2011 đến 15/03/2011. Các chủ trì đề tài chuẩn bị tóm tắt đề cương nghiên cứu trên Power Point để trình bày trước hội đồng.

4. Nộp đề cương đã chỉnh sửa: Sau khi nghiệm thu các chủ trì đề tài nộp 02 bản in đề cương đã chỉnh sửa theo góp ý của Hội đồng, yêu cầu có chữ ký xác nhận đã chỉnh sửa của chủ tịch hội đồng về Phòng KHCN&HTQT hạn cuối ngày 25/03/2011 (kèm theo bản điện tử gửi qua Email).

Thường trực Hội đồng KH-ĐT Trường sẽ rà soát lần cuối, công bố quyết định giao nhiệm vụ thực hiện đề tài bao gồm cả kinh phí được xét duyệt chậm nhất ngày 30/03/2011.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với Phòng KHCN&HTQT./.

 

 

 

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Ban Giám hiệu (để báo cáo);

– Lưu: VT, Phòng KHCN&HTQT.

 

 

 

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Xuân Hoàn