Viết bài đăng Thông tin KHLN

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số:…………./ĐHLN-TV V/v: Viết bài đăng Thông tin KHLN Trường Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012                                      Kính gửi: Trưởng các đơn vị trong Trường            …

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:…………./ĐHLN-TV

V/v: Viết bài đăng Thông tin KHLN Trường

Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2012

                

                    Kính gửi: Trưởng các đơn vị trong Trường

            Thực hiện kế hoạch xuất bản thông tin khoa học định kỳ hàng năm, đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm mục đích công bố các kết quả nghiên cứu khoa học, giới thiệu các sản phẩm khoa học công nghệ và phổ biến kiến thức khoa học trong nước và trên thế giới tới toàn thể cán bộ, học sinh sinh viên, là nguồn tài liệu và diễn đàn hữu ích.

            Hiện nay, Thông tin Khoa học Lâm nghiệp của Trường đã được Cục Thông tin Khoa học & Công nghệ quốc gia, Bộ Khoa học & Công nghệ cấp mã số xuất bản quốc tế ISSN  (1859-3828). Để nâng cao chất lượng và hình thức ấn phẩm theo hướng chuyên nghiệp, phù hợp với quy định khoa học quốc tế. Nhà trường yêu cầu toàn thể các các nhà khoa học, giáo viên, cán bộ thuộc các đơn vị tham gia viết bài. Bài viết ở dạng: Kết quả nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; các bài viết về nghiên cứu chuyên môn, chuyên đề hoặc các bài dịch phục vụ chuyên môn đào tạo, các khoa có thể tập hợp bài để xuất bản những số chuyên đề về các nội dung chuyên môn của khoa.

Nội dung và hình thức của một bài viết theo quy định dưới đây:

1. Giới hạn nội dung: không quá 10 trang in, sử dụng Unicode font Times New Roman.

2. Nội dung bài viết gồm các phần sắp xếp theo thứ tự như sau:

– TÊN BÀI: Chữ in, Font 14 bold

– TÊN TÁC GIẢ: Chữ thường, Font 12 bold, với footnotes là tên cơ quan cho (các) tác giả và địa chỉ để liên hệ (corresponding author).

– TÓM TẮT: Tiếng Việt, Font 10, ít nhất 200 từ và không quá 300 từ trong một đoạn văn, không xuống hàng. Từ khoá: 5-7 từ, xếp theo thứ tự A-Z.

– MỞ ĐẦU/ĐẶT VẤN ĐỀ: Font 12

– NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: Font 12

– KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN: Font 12 (có thể tách riêng phần kết quả và thảo luận)

– KẾT LUẬN: Font 12

– TÀI LIỆU THAM KHẢO: Font 10

Phần tiếng Anh ở cuối bài gồm:

– TÊN BÀI TIẾNG ANH: Chữ in, Font 14, bold

– TÊN TÁC GIẢ: Không bỏ dấu, chữ thường, font 12 bold, footnotes cho tác giả để liên hệ (corresponding author)

– SUMMARY (tiếng Anh): Font 10, một đoạn văn 200-300 từ không xuống hàng.

– Keywords: (tiếng Anh), 5-7 từ, xếp theo thứ tự A-Z.

3. Cách viết tài liệu tham khảo:

            Trong bài viết, tài liệu được trích dẫn bằng cách ghi tên tác giả, năm xuất bản trong ngoặc đơn ( ); nếu có 2 tác giả thì dùng dấu phẩy (,), 3 tác giả trở lên thì ghi tác giả đầu +et al., năm, ví dụ: Nguyễn Văn A et al., (2009). Khi đưa tên tác giả vào câu văn thì thay dấu (,) giữa hai tác giả thành chữ “và”, thay cụm từ “et al” bằng cụm từ “đồng tác giả”, năm để trong ngoặc đơn. Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự A-Z; tên tạp chí quốc tế viết tắt theo qui định quốc tế, không có dấu chấm sau chữ viết tắt; tên tạp chí trong nước, tên sách và các tài liệu khác viết đầy đủ; thứ tự viết: Họ, tên các tác giả – năm xuất bản – tên sách, tên bài báo – tên tạp chí đối với bài báo, hoặc tên nhà xuất bản và nơi xuất bản đối với sách – tập, số – trang đầu và trang cuối của tài liệu.

            Chú ý: chỉ những trích dẫn nêu trong bài mới được ghi vào Tài liệu tham khảo.

4. Hình và bảng:

            Hình (bao gồm hình vẽ, ảnh, đồ thị, sơ đồ, biểu đồ,…) phải có tính khoa học, bảo đảm chất lượng và thẩm mỹ, đặt đúng vị trí trong bài, có chú thích các ký hiệu; tên hình và bảng phải ngắn gọn, đủ thông tin; tên hình và số thứ tự ghi ở dưới hình, đối với bảng, tên và số thứ tự ghi ở trên bảng.

5. Bài viết phải sử dụng các thuật ngữ, danh pháp khoa học phổ biến; các thuật ngữ chưa Việt hoá thì ưu tiên dùng nguyên bản tiếng Anh, đối với các ngôn ngữ không thuộc hệ La tinh thì phải có phiên âm La tinh và chú thích rõ ràng. Nếu dùng nhiều từ viết tắt thì phải có danh mục các từ viết tắt sau phần Summary. Các thuật ngữ, danh pháp khoa học, đơn vị đo lường thông dụng được viết tắt không cần chú thích theo đúng quy định chung của nhà nước và quốc tế.

            Bài đăng thông tin đề nghị gửi về bộ phận thường trực xuất bản tại Thư viện Trường (bà Phạm Lê Hoa địa chỉ email: phamlehoavfu@gmail.com) gồm: 01 bản in kèm theo bản điện tử.

           

Nơi nhận:                                                                                   KT. HIỆU TRƯỞNG

– Như kính gửi;                                                                           PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Ban Giám hiệu (để báo cáo);                                                        

– Phòng HCTH (đưa tin trên website);

– Lưu VT, Thư viện.

                                                                                                           Nguyễn Văn Tuấn