Viện Sinh thái rừng và Môi trường

Viện Sinh thái rừng và Môi trường

Viện trưởng: TS. Lê Sỹ Doanh – Điện thoại: 02433.840.311 –  02433.840.043

Phó Viện trưởng: ThS. Phạm Văn Duẩn

1. Chức năng: Là đơn vị sự nghiệp khoa học trực thuộc Trường Đại học Lâm nghiệp có chức năng đào tạo; nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo; chuyển giao công nghệ – hợp tác quốc tế; tư vấn và dịch vụ về sinh thái rừng, môi trường; quản lý tài nguyên thiên nhiên và thực hiện các hoạt động theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ chủ yếu:

a. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm các chương trình, đề án, dự án về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực sinh thái rừng và môi trường thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về các lĩnh vực sinh thái rừng và môi trường; đa dạng sinh học; quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng; ứng dụng GIS, viễn thám và công nghệ thông tin trong lâm nghiệp; thu thập và lưu giữ các mẫu vật phục vụ nghiên cứu và đào tạo của ngành.

c. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực sinh thái rừng và môi trường theo quy định của pháp luật.

d. Tư vấn, dịch vụ về các lĩnh vực sinh thái rừng và môi trường, giống cây lâm nghiệp; đa dạng sinh học; quản lý và sử dụng bền vững tài nguyên rừng; điều tra quy hoạch rừng và đất lâm nghiệp; thống kê kiểm kê tài nguyên rừng; lâm nghiệp xã hội; biến đổi khí hậu; chính sách lâm nghiệp phù hợp với năng lực của Viện theo quy định của pháp luật.

đ. Hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực đuợc giao theo quy định của pháp luật. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, xuất khẩu phục vụ công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo theo quy định của pháp luật.

e. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế – kỹ thuật về sinh thái rừng và môi trường.

g. Quản lý nguồn nhân lực, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Viện theo quy định của pháp luật.

h. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.