Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

Viện trưởng: TS Nguyễn Bá Long Phó Viện trưởng – ThS Nguyễn Đình Hải 1. Chức năng của Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn có chức năng đào tạo; nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo; hợp tác quốc tế…

Viện trưởng: TS Nguyễn Bá Long

Phó Viện trưởng – ThS Nguyễn Đình Hải

1. Chức năng của Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn có chức năng đào tạo; nghiên cứu khoa học phục vụ đào tạo; hợp tác quốc tế và tư vấn dịch vụ về quản lý đất đai và phát triển nông thôn thuộc chức năng của Trường Đại học Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Viện Quản lý đất đai và Phát triển nông thôn

a) Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về đào tạo, nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý đất đai và phát triển nông thôn thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực quản lý đất đai, khoa học cây trồng, khuyến nông và phát triển nông thôn theo quy định của pháp luật.

c) Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ về quản lý đất đai, khoa học cây trồng, khuyến nông và phát triển nông thôn.

d) Tư vấn dịch vụ về các lĩnh vực quản lý đất đai và phát triển nông thôn phù hợp với năng lực của Viện theo quy định của pháp luật:

+ Tư vấn lập dự án, tư vấn giám sát, thẩm tra, tư vấn thẩm định, phản biện chiến lược, chính sách, chương trình, đề án, dự án thuộc lĩnh vực quản lý đất đai và phát triển nông thôn; tư vấn bồi thường, hỗ trợ và tái định cư;

+ Điều tra, khảo sát, thiết kế, đánh giá tài nguyên đất; đánh giá tác động môi trường; điều tra xây dựng giá đất, thẩm định giá đất; đo đạc, thành lập các loại bản đồ địa hình, địa chính, bản đồ chuyên đề; xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính;

+ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội; quy hoạch ngành nghề nông thôn và xây dựng nông thôn mới; quy hoạch mạng lưới các điểm cư dân nông thôn.

đ) Hợp tác quốc tế, liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân về các lĩnh vực được giao theo quy định của pháp luật. Thực hiện các hoạt động dịch vụ, sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

e) Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế – kỹ thuật về quản lý đất đai và phát triển nông thôn.

f) Quản lý nguồn nhân lực, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Viện theo quy định của pháp luật.

g) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.