Viện Kiến trúc cảnh quan và Cây xanh đô thị

Viện trưởng: PGS.TS. Đặng Văn Hà Phó Viện trưởng: TS. Phạm Hoàng Phi 1. Chức năng: Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp theo quy định…

Viện trưởng: PGS.TS. Đặng Văn Hà

Phó Viện trưởng: TS. Phạm Hoàng Phi

1. Chức năng: Viện Kiến trúc cảnh quan và Nội thất có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án về khoa học công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp, lâm nghiệp đô thị thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học, thạc sỹ, tiến sỹ; bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực kiến trúc cảnh quan, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp và lâm nghiệp đô thị theo kế hoạch của Trường và theo quy định của pháp luật.

2.3. Nghiên cứu phát triển và nghiên cứu ứng dụng về các lĩnh vực:

a) Kiến trúc cảnh quan; quy hoạch, thiết kế, xây dựng, tôn tạo, bảo tồn, nâng cấp và quản lý các hệ sinh thái, hệ thống không gian xanh đô thị, công trình kiến trúc cảnh quan đô thị và nông thôn, khu công nghiệp, khu du lịch sinh thái; khai thác hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên và nhân văn;

b) Nội thất: Thiết kế, chế tạo, bảo dưỡng, bảo tồn, cải tạo nâng cấp các công trình kiến trúc nội thất và sản phẩm nội thất;

c) Lâm nghiệp đô thị: Kỹ thuật chọn và nhân giống cây đô thị; quy hoạch, thiết kế, thi công công trình cây xanh đô thị và môi trường; bảo tồn đa dạng thực vật đô thị; bảo tồn, phục tráng cây cổ, cây di tích;

d) Thiết kế công nghiệp: Thiết kế tạo dáng và chế tác mẫu sản phẩm gia dụng, thiết bị văn phòng và công nghiệp;

đ) Mỹ thuật: Ứng dụng nguyên lý và các xu hướng mỹ thuật trong quy hoạch, thiết kế kiến trúc cảnh quan, thiết kế nội thất, cây xanh đô thị và thiết kế công nghiệp;

e) Công trình cảnh quan nội thất: Công nghệ, kỹ thuật thi công công trình kiến trúc cảnh quan, nội thất và hạ tầng kỹ thuật.

2.4. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế – kỹ thuật về kiến trúc cảnh quan và nội thất.

2.5. Tư vấn và chuyển giao công nghệ các kết quả nghiên cứu vào sản xuất; ứng dụng công nghệ và phát triển vật liệu nội thất thuộc nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật; tư vấn, lập dự án, tư vấn giám sát đánh giá; thiết kế, điều tra, khảo sát về lĩnh vực kiến trúc cảnh quan, thiết kế nội thất, thiết kế công nghiệp và lâm nghiệp đô thị.

2.6. Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng yêu cầu xã hội theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật.

2.7. Hợp tác quốc tế về lĩnh vực kiến trúc cảnh quan và nội thất thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp và theo quy định của pháp luật.

2.8. Quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Viện theo quy định của pháp luật.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.