Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất

Viện Công nghiệp gỗ

Viện trưởng: PGS.TS. Lý Tuấn Trường – Điện thoại: 024.32.232.053

Phó Viện trưởng: TS. Phan Duy Hưng

1. Chức năng: Viện Công nghiệp gỗ có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ và quyền hạn:

2.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, đề án, dự án nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong lĩnh vực công nghiệp gỗ thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp và tổ chức thực hiện sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2.2. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học, thạc sỹ, tiến sỹ; bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp gỗ; đào tạo bậc đại học về lĩnh vực công nghệ vật liệu, tự động hóa, quản lý công nghiệp  theo kế hoạch của Trường và theo quy định của pháp luật.

2.3. Nghiên cứu phát triển và nghiên cứu ứng dụng về các lĩnh vực:

a) Cấu tạo, tính chất của gỗ, vật liệu có nguồn gốc từ sợi thực vật;

b) Công nghệ chế biến gỗ, lâm sản;

c) Công nghệ tạo vật liệu sinh học;

d) Công nghệ gia công đồ gỗ và vật liệu gỗ;

đ) Thiết bị cơ giới hóa, tự động hóa khai thác và chế biến gỗ rừng trồng;

e) Vật liệu mới, sản phẩm gỗ mới trong lĩnh vực xây dựng và nội thất;

g) Sử dụng hiệu quả nguyên liệu gỗ và các loại phụ phẩm nông lâm nghiệp có nguồn gốc từ thực vật có sợi;

h) Công nghệ tạo năng lượng, nhiên liệu từ nguyên liệu sinh học.

2.4. Tham gia xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế – kỹ thuật về công nghệ chế biến gỗ và lâm sản theo quy định.

2.5. Tư vấn và chuyển giao công nghệ các kết quả nghiên cứu vào sản xuất; giám định gỗ; kiểm định chất lượng các loại vật liệu gỗ thuộc nhiệm vụ của Viện theo quy định của pháp luật; tư vấn quy hoạch vùng công nghiệp chế biến gỗ, quy hoạch thiết kế nhà máy chế biến gỗ, lâm sản; thiết kế, thi công lắp đặt thiết bị nhà máy chế biến lâm sản và các công trình thuộc hạ tầng cơ sở phát triển nông thôn; đánh giá tác động môi trường công nghiệp chế biến gỗ.

2.6. Liên doanh liên kết với các tổ chức, cá nhân để hoạt động dịch vụ đáp ứng yêu cầu xã hội theo đúng quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ phù hợp với lĩnh vực chuyên môn, khả năng của đơn vị theo quy định của pháp luật.

2.7. Hợp tác quốc tế về lĩnh vực công nghiệp gỗ thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp và theo quy định của pháp luật.

2.8. Quản lý cơ sở vật chất, tài chính, tài sản, phương tiện và các nguồn lực khác của Viện theo quy định của pháp luật.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.