Viện Công nghệ sinh học lâm nghiệp

Viện Công nghệ sinh học lâm nghiệp

Viện trưởng: PGS.TS. Bùi Văn Thắng – Điện thoại: 02466.705.881 – 02433.720.668

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Nguyễn Văn Việt

Phó Viện trưởng: PGS.TS. Vũ Quang Nam

1. Chức năng: Có chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế, tư vấn thuộc nhiệm vụ của Trường Đại học Lâm nghiệp trong phạm vi cả nước theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ chủ yếu:

2.1. Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, các chương trình, dự án về khoa học, công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học lâm nghiệp, giống cây lâm nghiệp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức theo đúng quy định của pháp luật.

2.2. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo đại học, thạc sỹ, tiến sỹ, bồi dưỡng nguồn nhân lực về khoa học và công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học và giống cây lâm nghiệp do Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao và theo quy định của pháp luật.

2.3. Nghiên cứu cơ bản có định hướng và nghiên cứu ứng dụng tổng hợp về lĩnh vực công nghệ sinh học lâm nghiệp, giống cây lâm nghiệp theo quy định của pháp luật, gồm:

a) Ứng dụng công nghệ gen và di truyền phân tử trong chọn tạo giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao, có khả năng kháng sâu bệnh, chống chịu các điều kiện bất lợi của môi trường; phân tích đa dạng di truyền, quan hệ di truyền, giám định AND, xây dựng cơ sở dữ liệu về AND nguồn tài nguyên sinh vật; chuẩn đoán bệnh cây trồng, vật nuôi; sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông lâm nghiệp;

b) Ứng dụng công nghệ tế bào thực vật trong nhân giống, chọn tạo giống các loài cây trồng có giá trị kinh tế cao, quý hiếm;

c) Ứng dụng công nghệ vi sinh, hóa sinh để tuyển chọn các chủng vi sinh vật có giá trị cho sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ nông lâm nghiệp, bảo quản và chế biến nông lâm sản, bảo vệ môi trường;

d) Cơ sở khoa học và các biện pháp bảo tồn nguồn gen sinh vật rừng;

đ) Chọn tạo và nhân giống các loài cây lâm nghiệp, cây dược liệu bằng phương pháp truyền thống và ứng dụng công nghệ sinh học;

e) Xây dựng và quản lý các tập đoàn giống cây lâm nghiệp; rừng giống, vườn giống; ngân hàng hạt giống và hạt phấn cây lâm nghiệp.

2.4. Tổ chức xây dựng các tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, định mức kinh tế, kỹ thuật về công nghệ sinh học và giống cây lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

2.5. Thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ; chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất; triển khai thực nghiệm, sản xuất thử nghiệm trên cơ sở ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học của Viện về công nghệ sinh học, giống cây lâm nghiệp và tài nguyên sinh vật rừng theo quy định của pháp luật.

2.6. Tổ chức thực hiện sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu và trao đổi các sản phẩm thuộc nhiệm vụ của Viện để phục vụ cho công tác nghiên cứu khoa học, đào tạo về công nghệ sinh học và giống cây lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

2.7. Hợp tác quốc tế, liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân về nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ trong lĩnh vực công nghệ sinh học và giống cây lâm nghiệp theo quy định của pháp luật.

2.8. Quản lý sử dụng nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản và các nguồn lực khác được giao theo quy định của pháp luật.

2.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp giao.