Về việc xét tặng Kỷ niệm chương và bình xét thi đua năm học 2010 – 2011

Nội dung xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2011 1. Quy chế xét kỷ niệm chương vì Sự nghiệp giáo dục 2. Thông báo Kỷ niệm chương 2011 Nội dung tổng kết đánh giá nhận xét CBVC và bình xét thi đua năm học 2010-2011 1. Thông báo bình xét…

Nội dung xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2011
1. Quy chế xét kỷ niệm chương vì Sự nghiệp giáo dục
Nội dung tổng kết đánh giá nhận xét CBVC và bình xét thi đua năm học 2010-2011
1. Thông báo bình xét thi đua năm học 2010 – 2011
2. Tiêu chuẩn và qui trình xét giáo viên giỏi
4. Các mẫu biểu tổng hợp