Về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP    Số:199/TB-ĐHLN-TCCB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                     Hà  Nội,  ngày 24 tháng 3 năm 2010   THÔNG BÁO Về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

  


Số:199/TB-ĐHLN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  


                   Nội,  ngày 24 tháng 3 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú

Lần thứ 11 năm 2010

  


Kính gửi: Trưởng các đơn vị trong Trường.

 

Thực hiện Công văn số 1646/BNN-TCCB ngày 15/3/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Công văn số 665/BGDĐT-VP ngày 09/02/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân (NGND), Nhà giáo ưu tú (NGƯT) lần thứ 11 năm 2010, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị trong Trường thực hiện một số nội dung sau:

1. Phổ biến đến toàn thể giáo viên của đơn vị mình (kể cả giáo viên kiêm giảng) nội dung của Thông tư số 22/2008/TT- BGD- ĐT ngày 23/4/2008 hướng dẫn về tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục hồ xét tặng danh hiệu  Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu của Bộ giáo dục Đào tạo (kèm theo thông báo).

2. Căn cứ vào tiêu chuẩn tại thông tư số 22, trên cơ sở nắm vững đối tượng, tiêu chuẩn, quy trình xét chọn, các khoa tổ chức họp toàn thể cán bộ viên chức để cho giáo viên tự giới thiệu và giới thiệu công khai những người có đủ tiêu chuẩn, sau đó bỏ phiếu tín nhiệm. Những giáo viên được đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT  phải đạt từ  60% số phiếu tín nhiệm trở lên (so với tổng số cán bộ viên chức của khoa và giáo viên kiêm nhiệm tại đơn vị khác trong Trường – trừ  những người đi công tác ngoài nước).

3. Các giáo viên được đề nghị xét tặng danh hiệu  NGND, NGƯT lần thứ 11 năm 2010 hoàn thiện hồ sơ đăng ký xét tặng của cá nhân (NGND kê khai theo các mẫu 1.1, 1.2, 1.3; NGƯT kê khai theo các mẫu 2.1, 2.3 của Thông tư số 22/2008/TT-BGD-ĐT). Các đơn vị gửi danh sách giới thiệu của khoa kèm bản thành tích cá nhân (viết tay vào mẫu, trường hợp độ rộng của mẫu không đủ, sẽ photocopy thêm trang đó để viết tiếp) về Hội đồng Trường qua Phòng TCCB (ông Hoàng phòng 502) trước ngày 05/4/2010 để Hội đồng cấp trường tiếp tục xem xét.

Nhà trường đề nghị các đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện đúng thời gian quy định trên. Thông tin chi tiết được đăng trên Website: http://www.vfu.edu.vn./.

 

    Nơi nhận:                                                                     KT.HIỆU TRƯỞNG

– Như trên;                                                                       PHÓ HIỆU TRƯỞNG

– Hiệu trưởng;                                     

– Các Phó Hiệu trưởng;                                                            (Đã ký)

– Chủ tịch công đoàn;

– Lưu VT.                                                                             Nguyễn Văn Tuấn