Về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2012

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHLN BAN NỮ CÔNG ———- Số: 45-TB/NCCĐ   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2012 THÔNG BÁO Về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2012   Nhằm vận động CBVC, LĐ về…

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHLN

BAN NỮ CÔNG

———-

Số: 45-TB/NCCĐ

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2012

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2012

 

Nhằm vận động CBVC, LĐ về việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em và xây dựng gia đình CBVC, LĐ nhà trường no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững; tạo sự quan tâm, động viên và khuyến khích trẻ em tích cực trong học tập, xứng đáng là con ngoan trò giỏi; qua đó, thể hiện sự quan tâm của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn Trường đối với CBVC, LĐ nhà trường, Ban Nữ công – Đoàn trường phối hợp tổ chức “Đêm vui trung thu” năm 2012 và thông báo như sau:

– Thời gian tổ chức: Thứ Sáu, 19h30′ ngày 28/9/2012 (ngày 13/8/2012 âm lịch).

– Nội dung: Tổ chức “Đêm vui trung thu” và tặng quà cho các cháu học sinh giỏi năm học 2011-2012.

– Thành phần tham gia: Khách mời; phụ huynh; các cháu thiếu niên, nhi đồng gồm cả các cháu là con CBVC, LĐ đơn vị cấp 3.

– Địa điểm: Hội trường lớn G6 – Trường Đại học Lâm nghiệp

Nhận được thông báo này, đề nghị các chủ tịch, tổ trưởng công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị, các tổ trưởng nữ công thông báo cho toàn thể CBVC, LĐ trong đơn vị được biết và tích cực hưởng ứng ủng hộ cho các cháu thiếu niên nhi đồng tham gia./.

 

Nơi nhận:                                                                                                                       TRƯỞNG BAN NỮ CÔNG

  – Ban Giám hiệu (để báo cáo);                                                     

  – Ban Thường vụ Công đoàn Trường (để báo cáo);

  – Các công đoàn trực thuộc;                                                                                                             (đã ký)

  – Ban Nữ công;

  – Đoàn Trường (để phối hợp);

  – Lưu VPCĐ.                         

                                                                                                Phó Chủ tịch Công đoàn Trường

                                                                                                   Bế Minh Châu