Về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2010

       BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP  Số: 293/TB-ĐHLN-TCCB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010   THÔNG BÁO Về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày…

       BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 Số: 293/TB-ĐHLN-TCCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2010

 

THÔNG BÁO

Về việc nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương,

Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 01/5 năm 2010

  


Căn cứ Điều 73 Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc quy định người lao động được nghỉ làm việc những ngày Lễ;

          Căn cứ  kế hoạch đào tạo, công tác năm học 2009 – 2010,

          Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ ngày Giỗ tổ Hùng Vương, Lễ Chiến thắng 30/4 và ngày Quốc tế Lao động 1/5 năm 2010 như sau:

          1. Kế hoạch nghỉ Lễ:

          – Ngày Giỗ tổ Hùng Vương: nghỉ 1 ngày (thứ Sáu 23/4/2010).

          – Lễ Chiến thắng 30/4, Ngày Quốc tế Lao động 1/5: nghỉ từ ngày 30/4 – 3/5/2010; ngày 1/5 vào thứ Bẩy toàn thể CBVC, lao động hợp đồng và HSSV được nghỉ bù vào ngày tiếp theo (3/5/2010, thứ Hai).

          2. Các lớp HSSV có kế hoạch học tập vào các ngày nghỉ nói trên do giáo viên tự sắp xếp dạy bù vào thời gian thích hợp. Các lớp có lịch thi, lịch thực tập trùng vào ngày nghỉ liên hệ với phòng Đào tạo để bố trí kế hoạch cho phù hợp.

          3. Phòng Hành chính tổng hợp cử cán bộ và nhân viên trực trong ngày nghỉ theo quy định.

          Nhận được Thông báo này, Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị phổ biến cho CBVC, hợp đồng lao động, HSSV biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:

                                                                           

  – Hiệu trưởng;

  – Các Phó Hiệu trưởng;

  – Trưởng các đơn vị trong Trường;                

  – VP Đảng ủy, Công đoàn;

  – Đoàn TN CS HCM;

  – Hội Sinh viên;

  – Các lớp HSSV;                                                 

  – Lưu VT, TCCB.

 

              KT. HIỆU TRƯỞNG                

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

Đã ký

 

Phạm Xuân Hoàn