Về việc kê khai tài sản và thu nhập cá nhân

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   Số:         /TB-ĐHLN-TCCB   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                          Hà Nội,  ngày 18  tháng 01 năm 2011 THÔNG BÁO Về việc kê khai tài sản và thu nhập cá nhân      Kính gửi:…

BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

  Số:         /TB-ĐHLN-TCCB

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                         Hà Nội,  ngày 18  tháng 01 năm 2011

THÔNG BÁO

Về việc kê khai tài sản và thu nhập cá nhân

  

 


Kính gửi: Trưởng các đơn vị trong Trường.

 

Căn cứ Nghị định 37/2007/NĐ-CP ngày 09/3/2007 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập;

          Thực hiện công văn số 02/BNN-TCCB ngày 04/01/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập năm 2010, Nhà trường đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo và triển khai đến cán bộ, viên chức thuộc diện kê khai trong đơn vị, thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập lần đầu và kê khai tài sản, thu nhập bổ sung năm 2010 (có danh sách kèm theo).

          Các đơn vị nộp bản kê khai cá nhân về phòng Tổ chức cán bộ (ông Hoàng, phòng 502) trước ngày 28/01/2011 để tổng hợp, báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo đúng kế hoạch (các biểu mẫu các đơn vị truy cập vào địa chỉ: http//www.vfu.edu.vn).

          Nhận được thông báo này, Nhà trường yêu cầu Trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 

                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

   

  Nơi nhận:

– Như trên;

– Ban giám hiệu;

– Lưu: VT, TCCB.

 

 

         Trần Hữu Viên
 
 
 

Mẫu số 01:  BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP LẦN ĐẦU

(Ban hành kèm theo Nghị định số 37/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 3 năm 2007)

Mẫu số 01 A: MẪU BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP BỔ SUNG

                              Áp dụng cho kê khai tài sản, thu nhập bổ sung hàng năm