Về việc kê khai Phiếu điều tra Nam công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ đang học tại Trường

Căn cứ Công văn số 447/BTL-BTM ngày 20/3/2013 của Bộ tư lệnh thủ đô Hà Nội về kiểm tra thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự của các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội; Căn cứ Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 26/3/2013 của UBND huyện Chương Mỹ về tổng phúc tra Nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, quân nhân dự bị; đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đối với nam công dân đủ 17 tuổi (sinh năm 1996) và đăng ký Dân quân tự vệ năm 2013.

Nhà trường yêu cầu các lớp sinh viên trong Trường thực hiện một số công việc sau:

1. Lớp trưởng các lớp sinh viên trong toàn Trường đến nhậnnộp phiếu tại phòng 504, tầng 5, khu Hiệu bộ (gặp Ô. Thủy – CV phòng HCTH) và phát đến Nam sinh viên của lớp mình phụ trách, sau đó thu nộp đúng thời gian quy định.

2. Namsinh viên tại các lớp trong độ tuổi nhập ngũ kê khai theo mẫu Phiếu điều tra (ký tên, ghi rõ họ tên) và nộp cho lớp trưởng của lớp.

– Thời gian nhận mẫu phiếu điều tra: Ngày 03, 04, 05/4/2013.

– Thời gian nộp: ngày 08/4/2013.

          Nhận được thông báo này, Nhà trường yêu cầu Lớp trưởng, sinh viên các lớp nghiêm túc triển khai đúng thời gian quy định. Nếu tập thể, cá nhân nào không thực hiện sẽ phải chịu trách nhiệm trước Nhà trường./.

 

 Nơi nhận:                       

– Ban Giám hiệu (để b/c);

– Các lớp HSSV (để thực hiện);

– Phòng CT-CTSV (để theo dõi);

– Lưu VT, HCTH.            

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                             Nguyễn Văn Tuấn

File đính kèm:

Mẫu phiếu điều tra.doc