Về việc Giảng dạy các môn lý luận chính trị

Kính gửi: – Giám đốc các đại học, học viện – Hiệu trưởng các trường đại học, cao đẳngBộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành chương trình các môn Lý luận chính trị trình độ đại học, cao đẳng dùng cho sinh viên khối không chuyên ngành Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT. Chương trình các môn Lý luận chính trị gồm 3 môn học: Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác-Lênin; Tư tưởng Hồ Chí Minh; Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam. Giáo trình các môn Lý luận chính trị đã được Hội đồng thẩm định quốc gia thông qua và đã hoàn thành việc biên tập, chỉnh sửa nội dung giáo trình theo ý kiến kết luận của Hội đồng thẩm định. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản và phát hành vào trung tuần tháng 2 năm 2009 để phục vụ cho giảng dạy và học tập.

 

Số tư liệu:512/BGDĐT-GDĐH
Ngày ban hành:02-02-2009
Tệp đính kèm: 512-BGDDT-GDDH.PDF