Về việc đăng ký các danh hiệu Thi đua, Khen thưởng năm học 2020 – 2021

Để tạo động lực thúc đẩy, khuyến khích và động viên công chức, viên chức, người lao động trong toàn Trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2020 – 2021. Nhà trường thông báo triển khai việc đăng ký thi đua, khen thưởng cho các Tập thể và cá nhân như sau:

Mẫu đăng ký danh hiệu thi đua: Tải về