Về việc công nhận trúng tuyển cao học kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2011 đợt 2

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc   Số:   1390 /QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH Hà Nội, ngày  10 tháng 11  năm 2011   QUYẾT ĐỊNH   Về việc công nhận trúng tuyển cao học kỳ thi tuyển sinh…

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:   1390 /QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH

Hà Nội, ngày  10 tháng 11  năm 2011

 

QUYẾT ĐỊNH
 

Về việc công nhận trúng tuyển cao học kỳ thi

tuyển sinh sau đại học năm 2011 đợt 2

  

 


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

             Căn cứ quyết định số 127/CP ngày 19 tháng 8 năm 1964 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và giao nhiệm vụ cho trường Đại học Lâm nghiệp;

            Căn cứ quyết định số 2767/QĐ-SĐH ngày 12 tháng 12 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo cao học cho Trường Đại học Lâm nghiệp;

            Căn cứ quyết định số 2844/QĐ-Bộ GD&ĐT-SĐH ngày 04 tháng 08 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc uỷ quyền ký quyết định công nhận học viên trúng tuyển cao học;

            Căn cứ Quyết định số 10/2011/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ.

            Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao, kết quả thi tuyển của thí sinh và biên bản họp Hội đồng xét tuyển sinh của trường ngày 01 tháng 11 năm 2011;

            Xét đề nghị của ông  chủ nhiệm khoa Đào tạo sau đại học,

 

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Công nhận 187 thí sinh trúng tuyển cao học kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2011 đợt 2 của Trường đại học Lâm nghiệp (có danh sách học viên kèm theo).

Điều 2. Các học viên trên được hưởng mọi quyền lợi theo Quy chế đào tạo Thạc sỹ hiện hành.

Điều 3. Các ông trưởng Phòng, Ban chức năng, chủ nhiệm khoa Đào tạo sau đại học và các học viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                                                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ GD&ĐT (để báo cáo).                                                                                                                                                  Đã ký

– Bộ NN&PTNT (để báo cáo)

– Lưu VT, khoa ĐTSĐH.                                                                                                                                                Trần Hữu Viên

 

                                                                                                     


 

 BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 1450/QĐ-ĐHLN-ĐTSĐH

Hà Nội, ngày  25 tháng 11  năm 2011

 

 QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận trúng tuyển cao học  bổ sung kỳ thi

tuyển sinh sau đại học năm 2011 đợt 2

  


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

             Căn cứ quyết định số 127/CP ngày 19 tháng 8 năm 1964 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và giao nhiệm vụ cho trường Đại học Lâm nghiệp;

            Căn cứ quyết định số 2767/QĐ-SĐH ngày 12 tháng 12 năm 1992 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ đào tạo cao học cho Trường Đại học Lâm nghiệp;

            Căn cứ quyết định số 2844/QĐ-Bộ GD&ĐT-SĐH ngày 04 tháng 08 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc uỷ quyền ký quyết định công nhận học viên trúng tuyển cao học;

            Căn cứ Quyết định số 10/2011/QĐ-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ;

            Căn cứ công văn số 7792/BGDĐT-KHTC ngày 21 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh sau đại học năm 2011;

            Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh được giao, kết quả thi tuyển của thí sinh và biên bản họp Hội đồng xét tuyển sinh của trường ngày 01 tháng 11 năm 2011;

            Xét đề nghị của ông  chủ nhiệm khoa Đào tạo sau đại học,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1.  Công nhận 71 thí sinh trúng tuyển cao học bổ sung  kỳ thi tuyển sinh sau đại học năm 2011 đợt 2 của Trường đại học Lâm nghiệp (có danh sách học viên kèm theo).

Điều 2. Các học viên trên được hưởng mọi quyền lợi theo Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ hiện hành.

Điều 3. Các ông trưởng Phòng, Ban chức năng, chủ nhiệm khoa Đào tạo sau đại học và các học viên có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

                                                               HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Như Điều 3;

– Bộ GD&ĐT (để báo cáo).                                                                                                                     Đã ký

– Bộ NN&PTNT (để báo cáo)

– Lưu VT, khoa ĐTSĐH.                                                                                                                   Trần Hữu Viên