VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Ký hiệu Ngày ban hành Tên văn bản Trạng thái Tải xuống
86/2015/NĐ-CP 02/10/2005 Nghị định Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 – 2016 đến năm học 2020 – 2021. Còn hiệu lực
04/2016/NĐ-CP 06/01/2016 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước. Còn hiệu lực
418/QĐ-TTg 17/03/2016 Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa đối với nhóm thủ tục hành chính, quy định liên quan đến tuyển sinh, đào tạo trình độ tiến sĩ Còn hiệu lực
47/2016/NĐ-CP 26/05/2016 Nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang Còn hiệu lực
15/2003/QH11 26/11/2003 Luật thi đua, khen thưởng Còn hiệu lực
60/2003/NĐ-CP 06/06/2003 Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước Còn hiệu lực
27/2003/QĐ-TTg 19/02/2003 Quyết định Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, công chức lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và các doanh nghiệp nhà nước Còn hiệu lực
01/2002/QH11 16/12/2002 Luật ngân sách Còn hiệu lực