Văn bản- Biểu mẫu

                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                           ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN…

                                                                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                                                                                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                

 

 
   
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

 

Kính gửi: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Huyện…………………………..

 

Họ và tên:…………………………………………………………………………………………………….
Ngày, tháng, năm sinh:……………………………….Nơi sinh:……………………………………
Họ tên cha/mẹ sinh viên:……………………………………………………………………………….
Hộ khẩu thường trú: Ghi rõ Xã (Phường), Huyện (Quận), Tỉnh (Thành phố)
…………………………………………………………………………………………………………………..
Ngành học:…………………………………………Mã số sinh viên:………………………………..
Thuộc đối tượng:………………………………………………………………………………………….
Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.
           Hà Nội, ngày ….. tháng ….. năm ………
                                                                                  Người làm đơn                                                              

 

 
   
Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập
Trường……………………………………………………………………………………..
Xác nhận: Anh (Chị):………………………………………………………………………………………………
Hiện là sinh viên năm thứ …………………Học kỳ:…………………….Năm học………………………
Lớp………………………………………..Khoa……………………………….. Khóa học……………………..
Thời gian khóa học…………………..năm, hệ đào tạo ……………………………… của nhà trường.
Kỷ luật: …………………………………………………………………………………………………………………
Số tiền học phí: ………………………đ/tháng
Đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho anh/chị …………………………………….. theo quy định và chế độ hiện hành.
                                                                                                             ..……….., ngày ….. tháng  …..  năm ………
                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                                              (Ký tên, đóng dấu)
 


BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT
TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Hà Nội, ngày…. tháng……năm 20..…

 

                                                                    ĐƠN XIN HỌC NGÀNH THỨ 2
› & š
                        Kính gửi :
                                                – Ban Giám hiệu Trường Đại học Lâm nghiệp;
                                                – Phòng Đào tạo Trường Đại học Lâm nghiệp.

 

Họ và tên sinh viên : ………….………………………………………………
MSSV: ….…….….. là sinh viên lớp : ……………………… khoá : ………
            Tổng số tín chỉ tích lũy :……… Điểm TBCTL (tại thời điểm làm đơn) :…………
Qua tham khảo các qui định để học cùng lúc hai ngành, tôi nhận thấy đã đủ điều kiện để tham gia học tập, vì vậy tôi làm đơn này xin Ban Giám hiệu, Phòng Đào tạo Trường cho phép tôi đăng ký học ngành thứ 2, như sau:
Ngành đăng ký :…………………………………………………………………
Từ học kỳ : …………………. năm học : ………………………………………
(Đính kèm Bảng kế hoạch học tập ngành thứ 2)
Kính mong Trường xem xét và giải quyết, tôi cam đoan chấp hành tốt mọi quy định của Trường./.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Người viết đơn
                                                                                                               (ký ghi rõ họ tên)

    

Ngày …..tháng…..năm 20….
Ý kiến CVHT ngành thứ 1

 

Ý KIẾN CỦA TRƯỜNG ĐHLN
– Đề nghị cho học theo hình thức:
   ………………………………………………………………..
– Số học phần  được học:……………………………….
– Số Tín chỉ: ……………………………………………….
– Học phí phải nộp:……………………………………..

 

             Ngày       tháng       năm 20
                  TL.HIỆU TRƯỞNG
                    Phòng Đào tạo
 
 
 
Lưu ý:
– Thời gian học ngành 2 được tính trong quỹ thời gian đào tạo toàn khoá của ngành thứ 1;
– Đơn này chỉ dành cho sinh viên hiện đang theo học tại trường (chưa tốt nghiệp);

 
 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP
PHÒNG ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 

 

                                                                  ĐƠN XIN RÚT HỌC PHẦN
 
Kính gửi:       Phòng Đào tạo – Trường Đại học Lâm nghiệp
Giáo viên cố vấn học tập Lớp ……………….

 

Tên tôi là:………………………………………………………………………………………………………………………..
Mã sinh viên:…………………………………………………………………………………………………………………..
Sinh viên lớp: …………………………………………………………………………………………………………………
Lý do xin hủy học phần:………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Học phần cần hủy:…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………….…………………………………………………………………………………..

 

Hà nội, ngày……. tháng..….. năm……..…
Xác nhận của cố vấn học tập                                                        Người làm đơn
 
 
Download file doc phía dưới
Don de nghi ho tro, mien giam hoc phi.docx
don xin hoc nghanh thu 2.doc
don xin rut hoc phan.dot