V/v xét tuyển sinh viên vào học chương trình tiên tiến ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên + Mẫu đơn

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP  Số: 361/ĐHLN-ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc      Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2010     THÔNG BÁO V/v xét tuyển sinh viên vào học chương trình tiên tiến ngành Quản…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 Số: 361/ĐHLN-ĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

 


Hà Nội, ngày 30 tháng 9 năm 2010

 

 

THÔNG BÁO

V/v xét tuyển sinh viên vào học chương trình tiên tiến

ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên

 

Với những nỗ lực bền bỉ, chương trình tiến tiến ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên đã sẵng sàng đi vào hoạt động. Chương trình này do các giảng viên thuộc trường Đại học Lâm nghiệp Việt Nam cùng các giảng viên của Đại học Tổng hợp Colorado – Hoa Kỳ giảng dạy. Mỗi khóa học kéo dài 4,5 năm, được đào tạo bằng tiếng Anh (trừ một số môn lý luận chính trị, giáo dục thể chất và giáo dục quốc phòng – an ninh). Sinh viên được bố trí học tiếng Anh để sẵn sàng tham gia vào khóa học.

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tới toàn thể sinh viên khóa 54, 55 về kế hoạch xét tuyển như sau:

            1. Những sinh viên trúng tuyển đã được bố trí vào ngành Quản lý tài nguyên thiên thiên (309), nếu có nguyện vọng sẽ được xem xét chuyển sang ngành học khác cho phù hợp với điều kiện của bản thân.

            2. Những sinh viên thuộc các khóa K54, K55 có điểm thi khối A, D1 từ 13 điểm trở lên, khối B từ 15 điểm trở lên đều đủ điều kiện nộp đơn chuyển sang học ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên.

            3. Quy định về học phí, học bổng và các chế độ chính sách đối với sinh viên:

            – Học phí: 1.000.000 đồng/tháng.

            – Học bổng: 10.000.000 đồng/năm. Xét cấp học bổng theo học kỳ, cho 20% số sinh viên có điểm cao nhất trong lớp. Sinh viên được cấp học bổng phải có học lực từ khá trở lên.

            – Chế độ chính sách: thực hiện theo quy định hiện hành, chung cho mọi sinh viên của trường Đại học Lâm nghiệp.

            4. Thời hạn nộp đơn đăng ký: Chậm nhất vào 17h00 ngày 08 tháng 10 năm 2010. Sinh viên nộp đơn tại phòng 208 – nhà A2.

            5. Các thông tin về chương trình đào tạo, mẫu đơn đăng ký được tải trên Website của trường Đại học Lâm nghiệp (mục Chương trình tiên tiến).

 

Nơi nhận:

– Các lớp sinh viên K54, K55;

 – Ban Giám hiệu (b/c);

– Trưởng các đơn vị trong trường;

– Website của trường ĐHLN;

– Lưu Đào tạo.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Tuấn

 

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

 

 

 

 


ĐƠN ĐĂNG KÝ HỌC CHƯƠNG TRÌNH TIÊN TIẾN

NGÀNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

 

 

 

                        Kính gửi:      – Hiệu trưởng

                                                – Trưởng phòng Đào tạo

 

           

Họ và tên sinh viên: ………….…………………… Ngày sinh: …………………….

Mã số sinh viên: …………………………………..  Khóa học: …………………….

Lớp: ………………….. Ngành học hiện tại: …………………………………………

Khối thi trúng tuyển vào trường: ……… Tổng điểm (chưa gồm điểm ưu tiên): …….

Thuộc Khu vực : ……………….……….. Đối tượng: ……………………………….

Số điện thoại liên hệ: …………………………………………………………………………………….         

Em làm đơn này xin được Nhà trường cho chuyển sang học chương trình tiên tiến ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên.

Em xin hứa thực hiện đúng quy định của Nhà trường về đào tạo chương trình tiên tiến ngành Quản lý tài nguyên thiên nhiên.

 

 

Hà Nội, ngày ….. tháng … năm 2010

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

Địa chỉ nộp đơn: phòng 208 – nhà A2, phòng Đào tạo.