V/v triển khai cuộc thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI           BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 09 /ĐT V/v triển khai cuộc thi tìm hiểu  “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"   Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011   Kính gửi: Ban Chấp hành các chi…


         ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI          
BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 09 /ĐT

V/v triển khai cuộc thi tìm hiểu  “80 năm

truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh"

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2011

 

Kính gửi: Ban Chấp hành các chi đoàn.

 

Căn cứ công văn số 68/TNHN ngày 16/02/2011 của Ban Thường vụ Thành Đoàn Hà Nội về việc triển khai cuộc thi tìm hiểu 80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” dưới hình thức thi trắc nghiệm hàng tuần trên mạng và thi viết “Hiến kế tặng Đoàn”, Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị các chi đoàn triển khai tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia hưởng ứng cuộc thi.

            Người tham gia cuộc thi truy cập vào một trong 3 website: Báo Tiền Phong điện tử: tienphong.vn, Báo Sinh viên Việt Nam điện tử: svvn.vn và Cổng thông tin điện tử của Trung ương Đoàn: doanthanhnien.vn để trả lời 4 câu hỏi trắc nghiệm về lịch sử, truyền thống của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mỗi câu hỏi đều có 3 phương án trả lời để người dự thi lựa chọn 1 phương án đúng./.  

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VPĐT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

  

 

Nguyễn Vũ Lâm