V/v tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2011-2012

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP    Số: 520 /TB-ĐHLN-CT   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2011 THÔNG BÁO V/v tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2011-2012…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

  


Số: 520 /TB-ĐHLN-CT

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  


Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2011

THÔNG BÁO

V/v tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2011-2012

  


Nhằm thực hiện tốt công tác giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên (HSSV); thực hiện công văn số 4888/BGD-CTHSSV ngày 22/7/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” trong các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp, Nhà trường tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2011-2012 cho HSSV toàn trường.

Để “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2011-2012 đạt hiệu quả cao, Hiệu trưởng yêu cầu các đơn vị chuẩn bị và triển khai các nội dung được phân công theo lịch chi tiết đính kèm, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ như sau:

1. Phòng Chính trị và Công tác sinh viên

– Là đơn vị thường trực “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV”, tham mưu giúp Hiệu trưởng chỉ đạo, giải quyết các vấn đề trong quá trình tổ chức thực hiện;

– Phụ trách trang trí, khánh tiết và âm thanh trong quá trình học tập; chuẩn bị chương trình văn nghệ chào mừng khai mạc với thời lượng 30 phút.

2. Phòng Đào tạo cung cấp cho Phòng CT-CTSV danh sách sinh viên các lớp K56 trước ngày 05/9/2011.

3. Trung tâm Dịch vụ căn cứ vào thời gian, địa điểm các đợt học tập để bố trí hội trường, giảng đường; phục vụ nước uống tại hội trường; trực điện dự phòng khi mất điện lưới.

4. Các khoa

– Cử cố vấn học tập trực tiếp quản lý sinh viên trong quá trình học tập của lớp và báo cáo tình hình về nhà trường qua Phòng CT-CTSV;

– Lập kế hoạch tổ chức buổi giao lưu, giới thiệu ngành nghề với sinh viên K56 và đăng ký thời gian thực hiện về nhà trường qua Phòng CT-CTSV.

5. Ban PTDTNT chủ động lập kế hoạch và tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh”, báo cáo về nhà trường qua Phòng CT-CTSV.

6. Ban cán sự các lớp SV thông báo cho toàn thể sinh viên trong lớp biết lịch học tập và có trách nhiệm tập hợp bài thu hoạch của SV, kèm theo danh sách SV nộp về Phòng CT-CTSV (bà Khuyên, phòng 107-A1 nhận) chậm nhất sau 1 tuần khi kết thúc đợt học.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường, Ban cán sự các lớp HSSV nghiêm túc triển khai thực hiện những nhiệm vụ trên để “Tuần sinh hoạt công dân – HSSV” năm học 2011-2012 đạt kết quả tốt./.

Nơi nhận:

– Các khoa, Ban PTDTNT, TTDV, TV;

– Các phòng: ĐT, HCTH, TCKT;

– Tiểu ban Tuyên giáo Đảng ủy;

– Đoàn TN, Hội SV trường;

– Ban cán sự các lớp HSSV;

– Lưu: CT-CTSV.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                               
Đã ký 

 

Trần Văn Chứ