V/v tổ chức Lễ ra quân phát động Tháng Thanh niên 2011

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 06 /ĐT V/v tổ chức Lễ ra quân phát động Tháng Thanh niên 2011     Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011                                     Kính gửi:        – BCH các chi đoàn;                                                             – BCH các liên chi…

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 06 /ĐT

V/v tổ chức Lễ ra quân phát động

Tháng Thanh niên 2011

 

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

                                    Kính gửi:       

– BCH các chi đoàn;

                                                            – BCH các liên chi đoàn.

 

            Thực hiện kế hoạch số 70/KH-ĐT ngày 30/11/2010 của Ban Thường vụ Đoàn trường về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hưởng ứng Tháng Thanh niên 2011, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc tổ chức Lễ ra quân phát động Tháng Thanh niên năm 2011 của Trường Đại học Lâm nghiệp như sau:

Thời gian: 7h30 ngày 27/02/2011 (Chủ nhật);

– Địa điểm: Sân trước Tượng đài Bác Hồ, Trường ĐHLN.

– Thành phần: BCH Đoàn trường, BCH các liên chi đoàn, BCH các chi đoàn, các đảng viên trong độ tuổi Đoàn, các đoàn viên ưu tú, sinh viên khoa QLTNR&MT (những SV tham gia lao động ngay sau Lễ ra quân), nhóm Ước mơ xanh, những sinh viên tích cực tham gia hoạt động.

– Trang phục dự Lễ ra quân: khuyến khích mặc áo Thanh niên Việt Nam.  

            Để buổi Lễ ra quân thành công tốt đẹp, Ban Thường vụ Đoàn trường yêu cầu BCH các liên chi đoàn, BCH các chi đoàn thông báo tới các đồng chí thuộc thành phần trên đây đến dự đầy đủ và đúng giờ. Các liên chi đoàn có trách nhiệm kiểm tra quân số, lập danh sách báo cáo Ban Thường vụ Đoàn trường./. 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VPĐT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

 

  

Nguyễn Chí Lâm