V/v tổ chức Cuộc thi “An toàn vệ sinh lao động”

CÔNG ĐOÀN NN & PTNT VIỆT NAM CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHLN                            ————————                            Số: 25/KH-CĐ                               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                        Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2012 KẾ HOẠCH Tổ chức cuộc thi viết về An toàn vệ sinh…

CÔNG ĐOÀN NN & PTNT VIỆT NAM

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐHLN

 

                         ————————
                           Số: 25/KH-CĐ

                              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                       Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2012

KẾ HOẠCH

Tổ chức cuộc thi viết về An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ)

 ngành Nông nghiệp và PTNT trong Trường Đại học Lâm nghiệp năm 2012

           Căn cứ Kế hoạch số 293/KH-CĐN ngày 12/7/2012 của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam về tổ chức cuộc thi ATVSLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2012; từ nhu cầu thực tiễn của các công đoàn trực thuộc, Công đoàn Trường xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về ATVSLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2012 trong toàn Trường, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

            – Tuyên truyển phổ biến chủ trương, chính sách mới, tạo diễn đàn trao đổi, thảo luận các vấn đề liên quan đến công tác bảo đảm an toàn lao động-vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên công đoàn, người lao động, người sử dụng lao động trong nhà trường.

            – Xây dựng và phát triển văn hoá an toàn trong lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; về công tác bảo hộ lao động,… tạo ra phong trào thi đua sâu rộng về đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ ở các đơn vị nhằm hạn chế và ngăn chặn sự cố, tai nạn lao động.

           2. Yêu cầu

          – Công đoàn Trường căn cứ điều kiện cụ thể tổ chức cuộc thi đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm.

           – Các công đoàn trực thuộc căn cứ kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về ATVSLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2012 của Công đoàn Trường có hình thức vận động, tuyên truyền, tổ chức cho đoàn viên công đoàn, người lao động trong đơn vị tham gia viết bài dự thi đảm bảo chất lượng, theo đúng mục đích, nội dung và Quy chế của cuộc thi.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP, HÌNH THỨC THI

1. Nội dung thi

– Những kiến thức pháp luật về Bảo hộ lao động;

– Nội dung công tác bảo hộ lao động ở cơ sở;

Nội dung kỹ thuật an toàn lao động, vệ sinh lao động, Phòng chống cháy nổ;

– Nội dung về thao tác thực hành cấp cứu người bị tai nạn lao động;

– Nội dung về xử lý tình huống trong công tác bảo hộ lao động ở cơ sở.

2.     Phương pháp, hình thức thi

2.1. Chấm thi cấp Trường

– Công đoàn Trường ban hành kế hoạch, Quy chế cuộc thi và thành lập Ban Tổ chức cuộc thi viết về ATVSLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT để các đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện; nhận và chấm bài dự thi; chọn 6-10 bài xuất sắc nhất cấp Trường gửi thi cấp ngành (qua Ban Tổ chức cuộc thi của Công đoàn NN&PTNT Việt Nam).

– Các công đoàn trực thuộc vận động, tuyên truyền cho CBVC, LĐ, đoàn viên công đoàn, người lao động trong đơn vị tham gia viết bài dự thi; tổng hợp các bài dự thi của đơn vị mình gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trường.

2.2. Chấm thi cấp Ngành

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT Việt Nam thành lập Ban Giám khảo cuộc thi bao gồm đại diện: Vụ Tổ chức cán bộ, Cục Chế biến thương mại NLTS và NM. Công đoàn Ngành chọn ra các bài thi xuất sắc nhất để trao giải.

III. THỜI GIAN, KINH PHÍ

1. Thời gian thi

– Từ ngày 15 đến ngày 22/8/2012: Công đoàn Trường ban hành kế hoạch, Quy chế cuộc thi cấp Trường và gửi đến các đơn vị trực thuộc để triển khai thực hiện.

– Từ ngày 22/8/2012 đến ngày 02/10/2012: Các công đoàn trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch cuộc thi; vận động mỗi cá nhân trong đơn vị tham gia viết bài dự thi; tổng hợp và nộp tất cả các bài viết dự thi trong đơn vị và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trường (qua Văn phòng Công đoàn) xong trước ngày 02/10/2012.

– Từ ngày 02 đến ngày 15/10/2012: Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trường tổng hợp bài viết của các đơn vị; tổ chức chấm thi; chọn những bài xuất sắc nhất gửi về Ban Tổ chức cấp ngành.

– Từ ngày 15 đến ngày 20/10/2012: Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trường công bố Quyết định và trao thưởng cho các bài viết đạt giải cấp Trường.

– Từ ngày 20 đến ngày 30/10/2012: Tổ chức chấm thi cấp Công đoàn ngành.

– Dự kiến từ ngày 01 đến ngày 14/11/2012: Tổ chức công bố và trao giải các bài dự thi đạt giải cấp ngành; địa điểm tổ chức tại Hà Nội.

            2. Kinh phí dự thi

            – Kinh phí tổ chức cuộc thi cấp Trường: Từ nguồn kinh phí hoạt động năm 2012 của Công đoàn Trường.

            – Kinh phí tổ chức cuộc thi cấp ngành NN&PTNT: Do Công đoàn NN&PTNT Việt Nam chi trả.

            IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            – Văn phòng Công đoàn và Tiểu ban tuyên truyền giáo dục Công đoàn Trường tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Công đoàn Trường ban hành Quy chế cuộc thi, thành lập Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trường.

           – Ban Tổ chức cấp Trường nhận bài thi của các công đoàn trực thuộc, tổ chức chấm thi và công bố các bài dự thi đạt giải; xét chọn 6-10 bài thi xuất sắc nhất gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp ngành theo đúng thời gian quy định.

           – Các công đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền, vận động CBVC, LĐ trong đơn vị mình tham gia viết bài; tổng hợp các bài dự thi và gửi về Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trường đúng thời gian quy định; tuỳ vào điều kiện cụ thể của mỗi công đoàn trực thuộc nên có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời những cá nhân đạt giải cấp Trường, cấp ngành (nếu có) từ nguồn công đoàn phí được trích lại của công đoàn đơn vị.

Trên đây là kế hoạch tổ chức cuộc thi viết về ATVSLĐ ngành Nông nghiệp và PTNT năm 2012 của Công đoàn Trường Đại học Lâm nghiệp, đề nghị các công đoàn trực thuộc phổ biến kế hoạch cuộc thi và vận động đông đảo đội ngũ CBVC, LĐ, đoàn viên công đoàn trong đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia viết bài./.

(Có đề thi cuộc thi viết về An toàn vệ sinh lao động cấp Trường kèm theo)

 

Nơi nhận:                                                                          TM. BAN CHẤP HÀNH

  – Công đoàn NN&PTNT VN (để báo cáo);                                                CHỦ TỊCH                                           

  Đảng uỷ (để báo cáo);

– Ban giám hiệu (để phối hợp);

  – BCH Công đoàn trường;

– Các công đoàn trực thuộc;                                                                                      (đã ký)

  – Lưu VPCĐ.            

                              

 

                                                                              Nguyễn Văn Quân

 

ĐỀ THI VÀ THANG ĐIỂM

CUỘC THI VIẾT VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NGÀNH NN&PTNT

TRONG TRƯỜNG ĐHLN NĂM 2012

 

Đề số 1: (100 điểm)

A. Điểm nội dung: 90 điểm

Câu 1: (25 điểm)

Nghĩa vụ và quyền của người sử dụng lao động (NSDLĐ) về công tác BHLĐ được quy định trong Nghị định nào, chương nào, điều nào? NSDLĐ có bao nhiêu nghĩa vụ, nêu cụ thể các nghĩa vụ? Liên hệ việc thực hiện các nghĩa vụ đó của NSDLĐ ở đơn vị anh chị?

Câu 2: (25 điểm)

Văn bản nào quy định tổ chức bộ máy và phân định trách nhiệm về công tác An toàn-Vệ sinh lao động tại cơ sở? Nêu các chức năng và nhiệm vụ của bộ phận An toàn-Vệ sinh lao động tại cơ sở? Liên hệ việc thực hiện ở đơn vị các đồng chí?

Câu 3: (20 điểm)

Anh (chị) hãy cho biết vùng nguy hiểm là gì? Tính chất của vùng nguy hiểm? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị) có những vùng nguy hiểm gì và biện pháp bảo vệ tương ứng?

Câu 4: (20 điểm)

Đồng chí hãy nêu lý thuyết thực hành phương pháp băng vết thương ở đỉnh đầu (băng bằng băng cuộn)?

B. Điểm trình bày: (10 điểm) (có cắt dán ảnh minh hoạ, trình bày đẹp, đóng thành cuốn có bìa,…)

 

Đề số 2: (100 điểm)

A. Điểm nội dung (91 điểm)

Câu 1: (25 điểm)

Nghĩa vụ và quyền của người lao động (NLĐ) về công tác BHLĐ được quy định trong Nghị định nào, chương nào, điều nào? NLĐ có bao nhiêu nghĩa vụ, nêu cụ thể các nghĩa vụ? Liên hệ việc thực hiện các nghĩa vụ đó của NLĐ ở đơn vị anh (chị)?

Câu 2: (25 điểm)

Đồng chí hãy cho biết văn bản nào quy định cơ sở lao động phải thành lập Hội đồng bảo hộ lao động? nêu cụ thể tổ chức của Hội đồng bảo hộ lao động? Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng bảo hộ lao động? Liên hệ ở đơn vị anh (chị) việc phân định trách nhiệm cho các đồng chí uỷ viên trong Hội đồng bảo hộ lao động tại cơ sở?

Câu 3: (25 điểm)

Để phòng ngừa chấn thương trong lao động sản xuất cần áp dụng những biện pháp kỹ thuật gì? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)?

Câu 4: (16 điểm)

Đồng chí hãy nêu lý thuyết các bước thực hành băng sơ cứu thương ở một mắt (băng bằng băng cuộn).

B. Điểm trình bày: (9 điểm) (có cắt dán ảnh minh họa, trình bày đẹp, đóng thành cuốn có bìa,…)

 

Đề số 3: (100 điểm)

A. Điểm nội dung: (90 điểm)

Câu 1: (25 điểm)

Điều kiện để người lao động được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân (PTB VCN) được quy định tại văn bản nào? Nêu điều kiện cụ thể. PTBVCN phải đáp ứng yêu cầu cơ bản gì? Thời hạn sử dụng PTBVCN?

Liên hệ việc thực hiện ở đơn vị anh (chị): Loại công việc nào phải được trang cấp PTBVCN; chất lượng PTBVCN; ý thức sử dụng PTBVCN của NLĐ?

Câu 2: (25 điểm)

Công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động được quy định trong văn bản nào? Gồm những nội dung gì? Nêu chi tiết các nội dung? Liên hệ việc thực hiện công tác này ở cơ sở anh (chị)?

Câu 3: (20 điểm)

Anh (chị) hãy cho biết các nguyên nhân chủ yếu gây tai nạn điện trong lao động sản xuất? Liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)?

Câu 4: (20 điểm)

Đồng chí hãy nêu lý thuyết các bước thực hành phương pháp cấp cứu nạn nhân bị điện giật và ngất?

B. Điểm trình bày (10 điểm) (có cắt dán ảnh minh hoạ, trình bày đẹp, đóng thành cuốn có bìa,…)

 

Đề số 4: (100 điểm)

A. Phần nội dung: (90 điểm)

Câu 1: (25 điểm)

Điều kiện để người lao động được trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân (PTBVCN) được quy định tại văn bản nào? Nêu điều kiện cụ thể? PTBVCN phải đáp ứng yêu cầu cơ bản gì? Thời hạn sử dụng PTBVCN?

Liên hệ việc thực hiện ở đơn vị anh (chị): Loại công việc nào được trang cấp PTBVCN; chất lượng PTBVCN; ý thức sử dụng PTBVCN của người lao động.

Câu 2: (25 điểm)

Anh (chị) hãy cho biết tên những công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về An toàn lao động (ATLĐ), vệ sinh lao động (VSLĐ) phải được huấn luyện và cấp thẻ an toàn? hãy liên hệ việc tập huấn cấp thẻ tại đơn vị của anh (chị)?

Câu 3: (20 điểm)

Thiết bị phòng ngừa là gì? Phân loại thiết bị phòng ngừa theo tính năng tác dụng? cho ví dụ và liên hệ thực tế ở nơi anh (chị) đang công tác?

Câu 4: (20 điểm)

Anh (chị) hãy nêu lý thuyết các bước thực hành băng vết thương ở giữa gan bàn chân (băng bằng băng cuộn)?

B. Điểm trình bày (10 điểm) (có cắt dán ảnh minh hoạ, trình bày đẹp, đóng thành cuốn có bìa,…)

 

Đề số 5: (100 điểm)

A. Điểm nội dung: (90 điểm)

Câu 1: (25 điểm)

Anh (chị) hãy cho biết văn bản nào quy định về quản lý vệ sinh lao động và chăm sóc sức khoẻ cho người lao động? Nêu các nội dung về quản lý sức khoẻ người lao động? Liên hệ việc thực hiện ở đơn vị anh (chị)?

Câu 2: (25 điểm)

Công tác kiểm tra BHLĐ được quy định trong văn bản nào? Anh (chị) hãy cho biết nội dung, hình thức công tác tự kiểm tra về bảo hộ lao động ở cơ sở. Là an toàn vệ sinh viên ở tổ sản xuất? Liên hệ thực tiễn ở đơn vị đồng chí đối với công tác tự kiểm tra An toàn vệ sinh lao động?

Câu 3: (20 điểm)

Anh (chị) hãy cho biết tại sao nối đất, nối không bảo vệ thiết bị điện? Phạm vi áp dụng? các yêu cầu kỹ thuật? liên hệ thực tế ở đơn vị anh (chị)?

Câu 4: (20 điểm)

Trong đơn vị hoặc ở phân xưởng anh (chị) làm việc có thiết bị điện nào sử dụng biện pháp nối đất, nối không bảo vệ không?

B. Điểm trình bày (10 điểm) (có cắt dán ảnh minh hoạ, trình bày đẹp, đóng thành cuốn có bìa,…)

 

Lưu ý: Mỗi cá nhân tham gia chỉ chọn 1 trong 5 đề thi trên để tham gia cuộc thi

 

Đáp án và bảng điểm xem tại đây