V/v thay đổi mức đóng đoàn phí

          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI             BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 08 /ĐT V/v thay đổi mức đóng đoàn phí   Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011                                                    Kính gửi: Ban Chấp hành các chi đoàn.   Ngày 25/11/2010, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS…


          ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI           
 BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 08 /ĐT

V/v thay đổi mức đóng đoàn phí

 

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2011

 

                                                 Kính gửi: Ban Chấp hành các chi đoàn.

 

Ngày 25/11/2010, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã ban hành Nghị quyết số 07 NQ/TWĐTN về việc thay đổi mức đóng đoàn phí đối với đoàn viên, kể cả đảng viên trong độ tuổi Đoàn. Cụ thể như sau:

            – Đoàn viên không hưởng lương, đóng đoàn phí 2000 đ/tháng;

– Đoàn viên có hưởng lương, đóng đoàn phí 5000 đ/tháng.

Thời gian thực hiện từ ngày 01/01/2011.

Ban Thường vụ Đoàn trường đề nghị Ban Chấp hành các chi đoàn thông báo cho đoàn viên, thanh niên được biết và thu đoàn phí bổ sung từ tháng 01/2011. Các chi đoàn phải hoàn thành việc trích nộp 1/3 đoàn phí năm học 2010-2011 về Văn phòng Đoàn trường trước khi kết thúc năm học 2010-2011./.

 

 

Nơi nhận:

– Như trên;

– Lưu: VPĐT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

  

 

Nguyễn Chí Lâm