V/v nộp học phí đối với sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT                   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP    Số:  01 /TB – ĐHLN -TCKT       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc    Hà Nội, ngày 04  tháng 01 năm 2011   THÔNG BÁO V/v nộp học phí đối với sinh…

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

                  TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

  


Số:  01 /TB – ĐHLN -TCKT

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  


Hà Nội, ngày 04  tháng 01 năm 2011

 

THÔNG BÁO

V/v nộp học phí đối với sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí

 

Kính gửi: CÁC SINH VIÊN THUỘC ĐỐI TƯỢNG MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

                   

Từ ngày 01 tháng 01 năm 2011 chế độ miễn giảm học phí đối với các đối tượng chính sách được thực hiện theo Nghị định số 49/2010/NĐ – CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT – BGDĐT – BTC – BLĐTBXH ngày 15/11/2010 của liên bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Nay trường Đại học Lâm nghiệp thông báo:

1 – Tất cả các sinh viên hệ chính quy trong toàn Trường đều phải nộp học phí theo quy định thống nhất của Nhà trường;

2 – Những sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí theo chính sách của Nhà nước sẽ được cấp bù tại địa phương (Phòng LĐ – TB&XH);

3 – Nhà trường sẽ cấp giấy xác nhận cho những sinh viên thuộc diện miễn, giảm học phí để làm thủ tục nhận lại tại địa phương qua Phòng CT – CTSV trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc học kỳ đối với những sinh viên đang theo học và 07 ngày kể từ ngày nhập học đối với sinh viên mới nhập học.

Trường Đại học Lâm nghiệp thông báo tới các sinh viên thuộc đối tượng miễn giảm học phí, các đơn vị liên quan được biết và thực hiện.

Nơi nhận:                                          

– Ban cán sự các lớp ĐHCQ;

– Cố vấn học tập các lớp ĐHCQ;

– Ban CN các Khoa; Website của Trường;

– Phòng CT- CTSV; Phòng ĐT; Lưu TCKT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                                 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP TIỀN HỖ TRỢ MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

(Dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục

nghề nghiệp và giáo dục công lập)

 

 

            Kính gửi: Phòng lao động – thương binh và xã hội (cấp huyện)………..……………..

 

Họ và tên:………………………………………………………………………………………

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………………………………

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………….

Họ tên cha/mẹ học sinh, sinh viên:……………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú: (Ghi đầy đủ): ……………………………………………………………

Xã (Phường)…………..……….Huyện (Quận)……………………Tỉnh (TP):……..………..

Ngành học:……………………………. Mã số sinh viên:…………………………………….

Thuộc đối tượng: (Ghi rõ đối tượng được quy định tại Thông tư liên tịch hướng dẫn Nghị định 49) …………………………………………………………………………………………………………..……….

Căn cứ vào Nghị định số 49/2010/NĐ – CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ, tôi làm đơn này đề nghị được xem xét, giải quyết để được cấp tiền hỗ trợ tiền miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

………….ngày ……..tháng……năm…..…

                                                                                                      Người làm đơn

                                                                                                    (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

 

 

Xác nhận của cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập

 

Trường: Đại học Lâm nghiệp

Xác nhận anh/chị: ……………………………………………………………………………

Hiện là học sinh, sinh viên năm thứ…..học kỳ……. năm học………………..Lớp ………..

Khoa:………….Khóa học …………….thời gian khóa học …………..(năm) hệ đào tạo ……..của nhà trường.

Kỷ luật: (Ghi rõ mức độ kỷ luật nếu có)  ………..……………………………………………

Số tiền học phí hàng tháng: …………………………đồng.

Đề nghị Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét giải quyết tiền hỗ trợ miễn, giảm học phí cho anh/chị: ………………..………………theo quy định và chế độ hiện hành.

 

Hà Nội, ngày ……. tháng …….năm …..

                                                                                                                                                     HIỆU TRƯỞNG