V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp đối tượng Đảng năm 2010

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP *** Số: 08 /ĐT V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2010   Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2010   Kính gửi: Ban Chấp hành Chi đoàn ………………………..              …

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP HÀ NỘI

BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC LÂM NGHIỆP

***

Số: 08 /ĐT

V/v giới thiệu đoàn viên ưu tú học lớp

bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2010

 

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2010

 

Kính gửi: Ban Chấp hành Chi đoàn ………………………..

 

            Thực hiện kế hoạch số 43-KH/ĐU ngày 043/2010 của Ban Thường vụ Đảng ủy trường về việc mở lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2010; thực hiện kế hoạch hành động Tháng Thanh niên 2010 của Ban Thường vụ Đoàn trường; nhằm tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam"; sau khi thống nhất với chi ủy Phòng CT-CTSV, Ban Thường vụ Đoàn trường thông báo về việc giới thiệu đoàn viên ưu tú (ĐVƯT) học lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2010 như sau:

            – Thời gian: Dự kiến vào các ngày thứ bảy và chủ nhật đầu tháng 4 năm 2010;

            – Địa điểm: Học tập trung tại Hội trường G6, Trường ĐHLN;

            – Thành phần: Các ĐVƯT được giới thiệu từ các chi đoàn: K52, K53 chính qui; chi đoàn 51D, 52D cử tuyển.

 Để việc chọn cử các ĐVƯT đảm bảo chất lượng, đúng đối tượng, BTV Đoàn trường yêu cầu BCH các chi đoàn căn cứ vào kết quả phân loại đoàn viên nhiệm kỳ 2008-2009 và học kỳ I năm học 2009-2010, tổ chức cuộc họp toàn thể chi đoàn để bình xét. Số lượng ĐVƯT được giới thiệu theo phân bổ của Đoàn trường (có danh sách kèm theo).

Các chi đoàn nộp danh sách về Văn phòng Đoàn trường chậm nhất vào ngày 29/3/2010 theo mẫu sau đây:

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Quê quán (3 cấp)

Chức vụ

Điện thoại

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

                                                                                  TM. BCH CHI ĐOÀN

                                                                                          (Ký, họ và tên)

           

Nơi nhận:                                                    – Như trên;

– VP Đảng ủy (báo cáo);

– Chi ủy Phòng CT-CTSV;

– Các liên chi đoàn;

– Lưu: VPĐT.

 

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

PHÓ BÍ THƯ

 

(Đã ký)  

Nguyễn Chí Lâm

  
 PHÂN BỔ SỐ LƯỢNG ĐVƯT ĐƯỢC GIỚI THIỆU TỪ CÁC CHI ĐOÀN

(Theo công văn số 08/ĐT ngày 09/3/2010 của BTV Đoàn trường)

 

TT

Chi đoàn

SL

1        

51D LH

2

2         

52A LH

2

3         

52B LH

2

4         

52C LH

2

5         

52 LNĐT

2

6         

52 NLKH

2

7         

52 CNSH

2

8         

52 KN PTNT

2

9         

52A QLTNR

3

10    

52B QLTNR

3

11    

52A KHMT

2

12    

52B KHMT

2

13    

52A QTKD

3

14    

52B QTKD

3

15    

52 KTLN

3

16    

52 QLĐĐ

3

17    

52A Kế toán

3

18    

52B Kế toán

3

19    

52A CBLS

3

20    

52B CBLS

3

21      

52 TKSPM

2

22      

52 CNPTNT

2

23      

52 CGH

2

24      

52 KTXDCT

3

25      

52D LH

2

26      

53A LH

3

27      

53B LH

3

28      

53 LNĐT

2

29      

53 LNXH

2

30      

53 NLKH

3

31      

53 CNSH

2

32      

53 KN&PTNT

2

33      

53A QLTNR-

3

34      

53B QLTNR-

3

35      

53 KHMT

4

36      

53A QTKD

3

37      

53B QTKD

3

38      

53 KTLN

2

39      

53 QLĐĐ

3

40      

53A Kế toán

4

41      

53B Kế toán

4

42      

53 HTTT

2

43      

53 KTTNMT

3

44      

53A CBLS

2

45      

53B CBLS

2

46      

53 KTXDCT

3

47      

53 KTCK

3